SOROPTIMA nr 3 2023

03-2023 Årgang 76 Tema: Vold mot kvinner

2 NORSK SOROPTIMA • LEDER • En aktiv Soroptimist-høst er i gang og jeg håper dere har hatt gode sommeropplevelser og er klare til oppstart med aktiviteter som viser hva vi står for. Denne utgaven av Soroptima har tema bekjempelse av Vold mot kvinner, Soroptimistenes og FN’s årlige prosjekt som vi omtaler som «Oransje dager». Europaføderasjonen lanserte i fjor en felles kampanje «Read the signs» «Les tegnene» – som videreføres i 2023. Vår advocacy coordinator Berit Knutsen har forklart bakgrunnen for hvorfor vi viderefører oppmerksomheten og holder fokus på hvordan vi kan gjenkjenne tegn på farlige forhold. Les hennes innlegg «Soroptimister markerer seg i hele Europa med aktivisme». Kampanjen ble en suksess i fjor, takket være stort engasjement i klubbene. Det resulterte i mange prosjekter som gjorde oss synlige som en organisasjon som engasjerer seg i å bekjempe vold mot kvinner. Vi ønsker dere lykke til med dette viktige arbeidet! Vi hører fra Ane Bjøru Fjeldsæter fra Trondheim, psykologspesialist og deltager i Trondheim kommunes arbeid med handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Les hennes erfaringer. Til dere som deltok på R&L takker vi for fine inspirerende og relevante innlegg. Våre unge observatører Hillevi Bolander Martinsen fra SI Gjøvik og Joanna Vatland fra SI Sandnes hadde en fin oppsummering av R&L i samtalen med Hanna Jaatun Heigre. En vellykket helg! Til dere som ikke hadde mulighet til å delta, gir vi et lite innblikk i tekst og bilder fra helgen. Presentasjoner og protokoll vil bli lagt ut på nettsidene. Nye tillitskvinner er valgt for perioden 01.01.24–31.12.25 og vi ønsker lykke til! Våre to studiestipend-soroptimister Katerina Zäch fra Sveits og Greta Pente fra Romania har gitt uttrykk for stor begeistring på sin reise og møter i klubbene i Øst 2, Øst 3 og Øst 4. Vertsklubbene stilte opp og tok de med seg til fantastiske steder i sine nærområder. Møter med mulighet for inspirasjon og idèutveksling. Norgesunionens prosjektpris 2022 gikk til SI Sandnes for deres integreringsprosjekt: No one gets completely alone, everyone needs someone. Kjære soroptimister! Hederstegnet 2023 ble tildelt Liv Selma Handeland for hennes ekstraordinære innsats for Norgesunionen, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Verdige vinnere – vi gratulerer! Det gode arbeidet i organisasjonen må videreføres. Implementering av ny strategiplan og innarbeiding av vedtakene fra Representantskapsmøtet 2023 står foran oss. Vi må stå sammen og videreføre arbeidet på alle plan, med å forenkle og fornye vår organisasjon for fremtiden (FFF) slik at vi lykkes med å snu medlemsutviklingen. We stand up for women. We stand up for Soroptimists! Kos dere med Soroptima. Grethe Mary Sørensen Unionspresident

3 NORSK SOROPTIMA • INNHOLD • SOROPTIMISTER FOKUSERER PÅ FOREBYGGING før et skadelig forhold blir til et voldelig samliv CRIC, Moldovia 7 SI Convention i Dublin 14 Soroptimistsamarbeid 22 Sterkt møte 13 Representantskapsmøte 17 Innhold Soroptimister markerer seg 4 Forsiden: A deadline slumber of all forces av Ida Ekdal. Tillatelse fra Kistefos museum, Jevnaker. Kjære Soroptimister 2 Soroptimister markerer seg 4 Kjennetegn på skadelige forhold 6 Lilla sløyfer 6 Rapport fra CRIC (Child Rights Information Center), Moldova – 2022 7 Reisebrev fra Kvinnekommisjon sin 67ende samling i New York. 8–9 FOKUS arbeid i Latin Amerika og Afrika 10–11 Vold i nære relasjoner 12 Sterkt møte med kvinner fra Ukraina på Feda 13–14 SI Convention i Dublin: 1600 kvinner samlet for å utfordre fremtiden 14–15 Kirkenes Soroptimistklubb 50-års jubileum 16 Foto 17–20 Annonse for «Ta på deg verv» 20 Herfra til Hektene 21 Soroptimistsamarbeid 22 Symbolet «Oransjedager/ Orange dager» 23

4 NORSK SOROPTIMA • TEMA: VOLD MOT KVINNER • I 2022 lanserte soroptimistene i Europa en felles kampanje «READ THE SIGNS», for å forebygge vold mot kvinner i nære relasjoner. Perioden 25. november–10. desember ble for flere år tilbake etablert av FN som 16 dager med aktivisme. I Norge kalles perioden «Oransje dager». Istanbulkonvensjonen peker på at de viktigste virkemidlene i bekjempelse av vold mot kvinner, er forebygging, beskyttelse og påtale. Soroptimistenes kampanje valgte å sette fokus på forebygging, og formidling av kunnskap om tidlige og vedvarende tegn som kjennetegner skadelige forhold. SI Europa hovedkvarteret (SIE) valgte temaet basert på forskning på vold i nære relasjoner, som viser at den skjulte volden undervurderes. Kampanjen ble forelagt tillitskvinner fra alle land og unioner i Europa, og det var forslag om at alle skulle bruke samme grafiske profil og slagord på tvers av landegrensene. Alle ga tilslutning til forslaget i 2022. Takket være godt arbeid og påvirkning fra vår FN representant i Geneve, Donatella Benjamin, valgte UN Women å støtte soroptimistenes kampanje. Det vil si at UN Women anerkjenner prosjektene, aktivismen, kunnskapen og det som skjer i lokalmiljøene i vår organisasjon. SIE bestemte at selve slagordet for kampanjen «READ THE SIGNS», skulle være på engelsk i alle land. Følgende 8 tegn går igjen i skadelige forhold: Intensitet, sjalusi, kontroll, isolasjon, kritikk, undergraving, beskyldninger og sinne. Når flere av disse tegnene er til stede, kan det være en farlig relasjon. Kampanjen i 2022 Aktivitetsnivået i 2022 var formidabelt. Det var aksjoner i lokalmiljø over hele Europa, og deling på sosiale medier. Det ble arrangert foredrag, laget utstillinger på offentlige steder som i parker og butikker, slagord på brødposer og etiketter på varer, laget annonsekampanjer på busser og offentlige plasser, og bygninger ble lyssatt. På Instagram økte treffprosenten for kampanjen med mer enn 4000 % sammenliknet med kampanjen i 2021. Det vil si at vi nådde ut til 5380 kontoer. Det ble også laget og publisert animasjoner eller videoer med innslag av ulike former for vold så som sosial isolasjon, finansiell vold, tap av selvfølelse, ydmykelse, Soroptimister markerer seg i hele Europa med aktivisme Av Berit Knutsen – advocacy@soroptimistnorway.no

5 NORSK SOROPTIMA • TEMA: VOLD MOT KVINNER • SOROPTIMISTER FOKUSERER PÅ FOREBYGGING før et skadelig forhold blir til et voldelig samliv Intensitet Sjalusi Kontroll Isolasjon Kritikk Undergraving Beskyldninger Sinne Gir overdrevne kjærlighetserklæringer, insisterer på at forholdet raskt blir alvorlig, overøser deg med tekstmeldinger og e-post. Gir negative kommentarer om utseendet ditt, snakker ned evnene dine, ignorerer meningene dine, er konstant kritisk til deg og personligheten din. Nekter deg å snakke med andre, presser deg til å fortelle om personlige og private ting, respekterer ikke dine personlige grenser. Gjemmer ting for deg, lyver for å få deg til å tvile på deg selv og din egen mentale helse, gjør at du går glipp av skole eller jobb. Sjekker mobilen og e-postene dine, sier hvordan du skal kle deg og oppføre deg, dukker opp uten forvarsel. Skylder på deg og gir deg ansvaret for problemene deres. Tar ikke ansvar selv. Begrenser kontakten din med familie og venner, vil være sammen med deg hele tiden, snakker stygt om det sosiale nettverket ditt. Har alvorlige humørsvingninger, overreagerer med ukontrollerbare sinneutbrudd, presser deg til sex og skremmer deg. SOROPTIMISTER FOKUSERER PÅ FOREBYGGING før et skadelig forhold blir til et voldelig samliv fysisk vold og seksuell vold. Kampanjevideoene ble først delt på Instagram og Facebook, men etter hvert også delt av andre på TikTok og YouTube. Videoen om fysisk vold fikk flest treff. Kampanje 2023 Hele kampanjen «READ THE SIGNS» fortsetter i 2023. I tillegg ønsker SIE at det skal lages en ny video med fokus på psykisk helse. Begrunnelsen er at kvinner som lever eller har levd i farlige og voldelige forhold, trenger støtte for å øke sin selvtillit, lære seg å sette grenser, lære om de psykologiske mønstrene og derved få mulighet til å kultivere sunne relasjoner. Da tillitskvinner i Europa møttes til et digitalt møte i mai om den nye kampanjen for 2023, ble det noe diskusjon om dette. Det er lett å anerkjenne at voldsutsatte kvinner kan ha dårligere psykisk helse. Flere påpekte at dreiningen av fokus på psykiske helse, kunne ta oppmerksomheten bort fra å gjenkjenne tegnene på den skjulte og aktuelle volden som de faktisk blir utsatt for. Min holdning som påvirknings koordinator (Advocacy coordinator) er at kampanjemateriellet som ble oversatt til norsk i 2022, skal videreføres i 2023, uten tilføyelse om psykisk helse. Kampanjen bør holde fast i hovedmålet om å gjøre et bredt publikum oppmerksom på de aktuelle tegnene, slik at flere kan hjelpe, støtte og kanskje veilede de som trenger å bryte ut av en skadelig relasjon. Jeg er sikker på at klubber i hele Norge finner en god inngang til kampanjeperioden 25. november til 10. desember, og at det vil bli mange gode aktiviteter og aktivisme i bibliotek, skoler, samfunnssaler, kjøpesentre, parker, gater osv. La oss ta dagsorden i media i kampanjeperioden. I tillegg utfordrer jeg enda flere til å dele budskapet og videoklippene på sosiale plattformer. Da når vi ut til et yngre og større publikum. Klubbene finner kampanjemateriellet på nettsiden www.soroptimistnorway.no Logg inn på lukket område. Istanbulkonvensjonen; https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/ 2011-05-11-22 SIE: https://www.soroptimisteurope.org/read-thesigns-2023-is-breaking-new-ground/

6 NORSK SOROPTIMA • TEMA: VOLD MOT KVINNER • 1. INTENSITET Gir overdrevne kjærlighetserklæringer og insisterer på at forholdet raskt blir alvorlig. Overøser partner med tekst-meldinger og e-post. 2. SJALUSI Respekterer ikke partners personlige grenser, forbyr sosiale relasjoner og kontrollerer partneren på det mest intime. 3. KONTROLL Sjekker mobil-meldinger og epost til partner, dukker overraskende opp, og instruerer den andre om klær og oppførsel. 4. ISOLASJON Begrenser kontakten med familie og venner og snakker stygt om den andres sosiale nettverk. 5. KRITIKK Gir negative kommentarer om partners evner, meninger, utseende og personlighet, som også formidles til andre. 6. UNDERGRAVING Får partner til å tvile på seg selv ved å lyve og gjemme saker. 7. BESKYLDNINGER Erkjenner ikke eget ansvar for det som er vanskelig i forholdet. 8. SINNE Uforutsigbare sinneutbrudd brukes for å skremme og presse. VOLD MOT KVINNER Mer enn hver 3. kvinne i verden, i Norge hver 4.kvinne, opplever fysisk eller seksuell vold i nære relasjoner etter fylte 18. år. Dette er høye tall, og høye mørketall kan ikke utelukkes. Vold har mange uttrykk som; fysisk-, psykisk- og digital vold, seksuelle overgrep og negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap. VOLD I NÆRE RELASJONER Vold i nære relasjoner er kriminelt og bryter med Menneskerettighetene. Det utgjør et omfattende samfunns- og folkehelseproblem, og er en barriere for å oppnå likestilling. Hvert 4. drap i Norge er et partnerdrap, og i syv av ti partnerdrap er det registrert partnervold før drapet. Kjennetegn på skadelige forhold Av Redaksjonen MÅL: kr 80.000,- dvs. 50 sløyfer pr. klubb! Menneskehandel er en menneskerettighetssak som må bekjempes på flere plan. Både myndighetene og frivillige organisasjoner, har en viktig rolle i bekjempelsen. Inntektene fra salget av lilla sløyfer går til forebyggende arbeid i Moldova - og til bevisstgjøring i vårt eget land. BESTILL LILLA SLØYFER lilla@ soroptimistnorway.no menneskehandel, etter våpenhandel, den største illegale økonomien i verden. PRIS NÅ: KR 30,- PR SLØYFE + PORTO Vi kan også tilby bokmerker og magebelter til kubbelys. Se nettsidene, prosjekter, lilla sløyfer Norgesunionens salg av Lilla sløyfer går til arbeidet med å bekjempe menneskehandel! Menneskehandel er vårt tids slaveri som hovedsakelig rammer kvinner og barn, og som omfatter utnyttelse av andre i prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting; i tvangsarbeid eller tvangstjenester, i slaveri/slaverilignende praksis eller ved fjerning av organer. Utnyttelse og kontroll over ofre oppnås ved bruk av vold, tvang, trusler, misbruk av en persons sårbare situasjon eller annen lignende atferd. Formålet med trafficking er å tjene penger på utnyttelsen av offerets tjenester, og ifølge FN er Hilsen fra oss i Larvik-klubben: Gro, Torunn, Margaret og Hilde LILLASLØYFER KRAFTTAK 2023_Layout 1 04.03.2023 12.15 Side 1 Fakta

7 NORSK SOROPTIMA • TEMA: VOLD MOT KVINNER • Rapport fra CRIC (Child Rights Information Center), Moldova – 2022 Norgesunionen og Child Rights Information Center (CRIC), som er vår samarbeidspartner i Moldova, samarbeider om tilrettelegging for utdanning og livsmestring for utvalgte ungdommer. Målet er å støtte utsatte og sårbare ungdommer ved å tilby dem mulighet til å ta en fagutdanning, samtidig som de får lære livsmestring, og lære å ta selvstendige valg Av Moldovakomiteen; Tove Akre, Berit Vale (leder), Tove Glittenberg, Irene Sunde CRICs oppdrag er å bidra til implementeringen av FNs barnekonvensjon i Republikken Moldova. Dette gjør de ved å spre informasjon og å behandle barn/ungdom med verdighet og respekt. Hjelpe dem til å ta beslutninger som berører dem, i familien, på skolen og i samfunnet ellers. Skoleåret 2022 bidro Norgesunionen økonomisk med stipend og oppfølging av 5 ungdommer på videregående, yrkesfaglig utdanning. Disse elevene startet i 2020. To av elevene ble uteksaminert våren 2022. Tre elever fortsetter med nettbasert støtte. De skal uteksamineres våren 2023. Pandemien og krigen i nabolandet, Ukraina, har gjort det siste skoleåret utfordrende. De 5 ungdommene (3 jenter og 2 gutter) har mottatt individuelle oppgaver og har presentert sine arbeider for koordinator. Før pandemien og krigen ble elevene samlet til flere workshops i løpet av skoleåret. Der måtte de presentere oppgavene sine i plenum. Det var ikke lenger mulig å samles og nesten all kontakt mellom elevene og vår koordinator i CRIC, Tanya Stihari, foregikk på nett. Det ble utfordrende for alle parter. Moldovakomiteen har hatt god kontakt med Tanya Stihari via mail. Hun har gitt oss fortløpende tilbakemeldinger om elevene hun har fulgt opp. To jenter ble uteksaminert sommeren 2022. De jobber nå som servitører på restauranter i Chisinau. I tillegg til faglig undervisning fikk elevene varierende praktiske oppgaver å løse i 2022. Noen oppgaver skulle de gjøre alene, og noen sammen som gruppe. Oppgavene inkluderte det å beskrive seg selv med søkelys på hva Navn Bosted Studiested Studieretning Status Iana Drasliceni, Criuleni Chisinau, Professional school no. 2 Kokk/servitør Fullført Iosif Chisinau Chisinau, Professional school no. 6 Sveiser Fullført Eudochia Larga, Anenii Noi Chisinau, Professional school no. 2 Kokk/servitør Fullført Tatiana Larga, Briceni Chisinau, Centre of Excellence in Light Industry Skredder Fullført Stefan Chioselia Mare, Cahul Chisinau, Professional school no. 7 Flislegger Fullført Dette er elever som har deltatt i programmet med støtte fra norske soroptimister. Alle har per i dag fullført sine treårige utdanninger Kursdeltakere i Moldovaprosjektet 2022. Her er de på besøk i dyrehagen.

8 NORSK SOROPTIMA • TEMA: VOLD MOT KVINNER • som gjør hver enkelt unik, beskrive en perfekt jobbkarriere, prøve å beskrive forskjellen på kjærlighet og vennskap, samt å lese og analysere en favorittbok. De skulle også se et teaterstykke og beskrive handlingen, skuespillerprestasjonene og selve teateret. For flere av ungdommene var det første gang de var i et teater. Sammen skulle de oppsøke dyreparken i Chisinau. Der skulle de ta gruppebilder som avslørte følelsene de hadde og beskrive opplevelsen. FNs Kvinnekommisjon ble etablert i 1946 og er en internasjonal møteplass. Hvert år møtes representanter for FNs medlemsstater for å evaluere likestillingsarbeid, sette globale standarder og vedta en politikk som kan fremme kvinners rettigheter på verdensbasis. FN arrangerte kongressen «67th Session of the Commision on the Status of Women» i New York, 6.–17. Mars 2023. Temaet var innovasjon og teknologisk endring, og utdanning som trengs i den digitale tidsalder for å oppnå likestilling og myndiggjøring av alle kvinner og jenter. Jeg var heldig som fikk delta i en uke, og fikk virkelig utfordret meg selv. Det er langt å reise fra Tromsø til New York alene, men det føltes trygt å reise som soroptimist for å treffe andre soroptimister. Kongressen hadde et omfattende program og samlet deltakere fra hele verden. Vi var til sammen 69 soroptimister som fikk en god relasjon. Programmet hjelper ungdom til å oppdage seg selv. Det motiverer dem til å endre rutiner og å prøve forskjellige typer aktiviteter. Det er forventet at oppgavene i læreprogrammet øker deres ansvarsevne og engasjement, og lærer dem til å se nye muligheter. Fra høsten 2023 ønsker CRIC at det kan bli mulig å drive dette arbeidet tilnærmet som før 2019. Vi avventer nærmere planer for dette. FN arrangerte kongressen Kursdeltakere i National Art Musum of Moldova. Ground Zero

9 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Deler av programmet foregikk i «Grand Assembly Hall» der det var begrenset adgang. Soroptimistene hadde billetter til galleriet. Billettene rullerte vi på, slik at alle fikk muligheten til å være der inne. Jeg hadde på forhånd ordnet et eget delegatpass og fikk derfor mulighet til å sitte nede i salen på «Norge-benken». Litt av en opplevelse å se og høre FNs generalsekretær Antonio Guterres tale. Jeg deltok på noen arrangement om kvinner, jenter og teknologi og på lanseringen av Ukrainas oppdaterte nasjonale handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. En kvinnelig veteran fortalte om det å være kvinne og stridende i en krig. En sterk opplevelse. Et foredrag om integrering av kvinnelige flyktninger fremhevet frivillige organisasjoners nøkkelrolle i integreringsarbeidet. Det ble flere ganger påpekt at dagens digitale verden er formet av menn for i hovedsak å dekke menns behov. Kvinners behov for sikkerhet på nettet ble aldri vurdert under digitaliseringen. Et tankevekkende tema var uønsket adferd på arbeidsplassens digitale flater. Hvordan håndtere for eksempel utestenging av en medarbeider når det skjer digitalt? En interessant problemstilling som egentlig aldri har streifet meg tidligere. alle, rutinert som hun var. Hun ordnet sightseeing med båttur på East River, slik at vi fikk se Manhattan Skyline, Brooklyn Bridge og frihetsgudinnen. Vi spaserte på Wall Street, tittet inn i Trinity Church og besøkte Ground Zero, en sterk opplevelse. Vi fikk også delta på Soroptimist New York sin 100-årsmarkring. Det var en fin kveld med taler, kanapeer og forfriskninger. Jeg sitter igjen med mange inntrykk og positive opplevelser. Det forsterker min følelse av å være soroptimist med tilhørighet til medsøstre over hele verden. Jeg anbefaler derfor flere å delta på tilsvarende. Som førstereis følte jeg meg godt ivaretatt av de mer rutinerte, for det hele var svært overveldende. Jeg vil trekke frem Eva Skårner, soroptimist fra Sverige. Hun var en skikkelig hønemor som tok godt vare på oss Reisebrev fra Kvinnekommisjon sin 67ende samling i New York Av Judith Maan, Tromsø Soroptimistklubb Soroptimister på fergetur på East River. SIE President, Carolien Demey, i hyggelig passiar med soroptimister.

10 NORSK SOROPTIMA • TEMA: VOLD MOT KVINNER • Av Redaksjonen Vold i nære relasjoner Samtale med Ane Bjøru Fjeldsæter. Ane er psykologspesialist ansatt i Trondheim kommune, og deler av jobben er en prosjektstilling ved regionens Krisesenter og hun er med i arbeid om kommunens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Vold mot kvinner er et stort samfunnsøkonomisk problem – som innbefatter tap av kvinners produktivitet og fører til uførhet. Det første krisesenteret i Norge ble etablert i Oslo i 1978 – Camilla senteret- og det var frivillig arbeid. I 1982 fikk Krisesentrene en felles plattform. I 1994 ble Krisesentersekretariatet – en paraplyorganisasjon – etablert. I 2010 kom Krisesenterloven – som påla alle kommuner å ha beredskap for personer utsatt for vold i nære relasjoner og de skal ha tilgang på krisesenterhjelp i form av botilbud, dagtilbud, telefontilbud og oppfølging i reetableringsfasen. Krisesentrene i dag er tilgjengelig for kvinner, barn og menn. 60% av brukerne har minoritetsbakgrunn – og behovet for hjelp kan ha sammenheng med negativ sosial kontroll og æreskultur. Det er et gjennomsnitt på 26 døgn når bruker oppholder seg ved krisesentrene. Det er kjent at krigsrammede land har stor forekomst av vold mot kvinner. Da krigen i Ukraina brøt ut og det kom mange kvinner og barn hit til landet – også til Trondheim, ble det satt sammen ei gruppe med psykologistudenter ved NTNU– prosjekt «Fokusgruppeintervju med ukrainske kvinner» Vi tenker kanskje at vi har mer likhet til befolkningen i Ukraina enn andre deler av verden hvor det kommer flyktninger fra. Det kan være tilfelle, men det kan og være verdt å huske på at det først i 2019 kom i stand lovverk mot partnervold i Ukraina. I samtalen med Ane kommer det fram at i hennes arbeidsfelt er det p.t stor bekymring for ungdom og kulturen med digital vold – noe som det må holdes fokus på framover Voldsutøvelse øker i familier under press, og det er øking i voldsutøvelse i nære relasjoner i den eldre del av befolkningen. Det kan være yngre som utøver vold mot eldre, men det omfatter også vold blant eldre der trykket er stort – være seg at vi bor lengre i hjemmet - med store hjelpebehov ved sykdom og pleie. ••• Oppfattelse av vold i nære relasjoner og holdninger til offentlige hjelpetjenester •••

11 NORSK SOROPTIMA • TEMA: VOLD MOT KVINNER • Av Flekkefjord soroptimistklubb Sterkt møte med kvinner fra Ukraina på Feda Flekkefjord Soroptimistklubb arrangerte også i år åpent marsmøte på Huset på Feda i anledning kvinnedagen. Tema for årets møte var Ukrainske Kvinners hverdag – for de som ble, og de som flyktet. Kateryna (Katia) Choinska, født i Ukraina, men nå bosatt i Flekkefjord, hadde fått med seg 4 flotte ukrainske damer (Olga, Mariia, Tatyana og Amina), som hver på sin måte bidro med å formidle forskjellige sider ved Ukrainas historie og kultur. Tatyana innledet møtet med nydelig ukrainsk sang samtidig som det ble vist video fra dagens situasjon i Ukraina. Den vakre sangen stod i sterk kontrast til mange av bildene som ble vist på skjermen. Katia og Mariia gav deretter en flott presentasjon der Ukrainas rike historie ble oppsummert. Vi fikk en innføring i landets geografi, hvordan det moderne Ukraina ser ut, og folks levevilkår, spesielt med fokus på kvinners liv. Mange kvinner opplever fysisk, psykisk, seksuell eller økonomisk undertrykking i hjemmet eller fra nære relasjoner. Videre fortalte de at i Ukraina har et flertall av kvinnene høyere utdanning. Mange kvinner har problemer med å få relevant arbeid eller er arbeidsledige. Likestilling i Ukraina er ikke kommet like langt som i Norge. Lønnsforskjellen mellom kjønnene er større enn i Norge, og kvinner har begrensede muligheter til karriereutvikling. En stor forskjell som ble trukket fram, var at det i Norge praktiseres deling av foreldrepermisjon mellom mor og far. Dette opplever ukrainerne som uvant, men positivt, og de var i tvil om arbeidsgiverne i Ukraina ville ha tillatt far å ta ut foreldrepermisjon. Det finnes en rekke sterke Ukrainske kvinner, der blant annet den verdenskjente maleren Maria Prymachenko ble presentert. Ukrainske kvinner er sterke, noe som er viktig i dagens situasjon. En rekke kvinner bidrar med viktige oppgaver i krigen, både som frivillige hjelpe- eller helsearbeidere, men også som militær. Mange ukrainere har imidlertid flyktet fra krigen. Til Flekkefjord kom det i 2022 ca. 200 ukrainere, i hovedsak kvinner

12 NORSK SOROPTIMA • TEMA: VOLD MOT KVINNER • oppmerksomhet og tilhørighet setter barn og unge i fare for å bli ofre. Den som hører Gambles budskap, kan finne en TED-talk om tematikken med tittelen «Online safety – it is not about the internet» på YouTube. Utover det faglige programmet fremhever Toril møter med afrikanske soroptimister og middag med svenske og nederlandske deltakere som de beste opplevelsene i Dublin. Reidun er enig: «Møter med soroptimister fra hele verden gir ny kunnskap, nye perspektiver og inspirasjon. Gledelige møter med kjente soroptimister og interessante møter med nye gir muligheter til å løfte blikket på hva vi er og hva vi skal gjøre: We Stand Up for Women.» For begge var deltakelsen en positiv opplevelse slik at de vil anbefale andre til å reise på internasjonale soroptimistmøter. For meg var særlig en workshop i regi av SI Africa Federation, som samarbeider med UN Health4Life om å utrydde livmorhalskreft i Afrika, en tankevekker. Forsker Petra ten Hoope-Bender fortalte om myter knyttet til HPV-vaksinen.; alt fra at vaksinen bidrar til at jenter blir seksuelt aktive til at den gjør kvinner ufruktbare. Forskeren påpekte også at det kan være hensiktsmessig at voksne kvinner og menn tar vaksinen, ikke bare jenter og gutter. «Challenge the Future» var tittelen på SI Convention i Dublin. En presentasjon av det nye SI-emblemet utløste livlige diskusjoner allerede i starten av kongressen. Arrangementet ble avsluttet med en annonsering av neste SI Convention. Denne skal foregå på cruiseskip i Alaska, noe som vekket både begeistring og kritikk. Begge saker vil nok beskjeftige organisasjonen vår fremover. Mellom disse to omdiskuterte sakene lå tre dager med et fyldig program som pekte på mange utfordringer som kvinner i hele verden møter, blant annet vold, sykdom, innskrenkning av egne rettigheter, men også den teknologiske utviklingen som ser ut som et av de neste områdene som ikke skjer på kvinnenes premisser. Særlig innlegget fra tidligere politimann Jim Gamble om blant annet seksuelle overgrep på nett gjorde inntrykk. Det er både Toril Marlene Staxrud (Prestfoss Soroptimistklubb) og Reidun Anderssen (Halden Soroptimistklubb) enige om. Begge deltok for første gang på det internasjonale møtet som finner sted hvert fjerde år og som arrangeres på omgang av SI-føderasjonene. Jim Gamble påpekte at det ikke er selve teknologien som er grunnen til overgrep, men at behovet for SI Convention i Dublin: Av Janine Schaller-Bøyum, Bærum Soroptimisklubb På det internasjonale møtet 27.–29. juli 2023 deltok 22 medlemmer fra Norge for å lære, bli inspirert og møte soroptimister fra hele verden. og barn. Flertallet av disse ønsker å reise tilbake så raskt som mulig, men enkelte ønsker også å bli. Felles for dem er at mens de er her, ønsker de å bidra i samfunnet, lære seg norsk og få seg arbeid. En viktig lokal møteplass som ble trukket fram, er Flekkefjord Kulturselskap, et inkluderingsprosjekt i samarbeid med lokale lag og foreninger og det frivillige kulturlivet. Dette arbeidet er drevet og finansiert av Røde Kors og Frivillighetssentralen. En rekke aktiviteter er igangsatt eller planlagt i nær fremtid. Etter foredraget uttrykte Amina sine følelser gjennom en dans som gjorde sterkt inntrykk på alle møtedeltakerne. Olga, som er en dyktig maler, kunstner og interiørarkitekt, bidro med tradisjonell kunst som dekorerte scenen på Feda. Det ble også vist tradisjonelle blomsterkranser som Olga hadde laget. Disse brukes som hodepryd, da gjerne sammen med nasjonaldrakten. Møtet ble avsluttet med servering og utlodding av flotte gaver gitt av næringslivet. Overskuddet ble gitt til klubbens utdanningsprosjekter og til hjelpearbeid i Ukraina.

Soroptimistrepresentanter, SI Convention, Dublin, 2023. 13 NORSK SOROPTIMA • TEMA: VOLD MOT KVINNER • For første gang fikk Soroptimist Internationals representantene til FN mulighet til å informere om sitt omfattende arbeid på en SI Convention. For tiden blir organisasjonen vår representert av rund 20 medlemmer i New York, Genève, Wien, Roma, Paris, Nairobi og Bangkok. FN-tilknytningen Dublin. Å delta på SI Convention gav meg ny motivasjon og inspirasjon. I tråd med FNs analyse til kvinnedagen 2023 om at det vil ta 300 år for å oppnå likestilling i verden med dagens tempo: «Challenge the future» og «Stand up for women»! gir oss mulighet til å påvirke. Tips fra FN-representantene: Følg blogginnleggene som publiseres på https:// www.soroptimistinternational.org/ advocacy/si-at-the-unitednations/. At det er behov for aktive soroptimister, ble veldig synlig de tre dagene i 1600 kvinner samlet for å utfordre fremtiden

14 NORSK SOROPTIMA • FOKUS • Millioner av kvinner og jenter lever i land hvor prevensjonsmidler, hvor svangerskapsomsorg og fødselshjelp er lite utviklet, og hvor en trygg abort er helt eller delvis forbudt. Dårlig tilgang på gode helsetjenester er et problem. I tillegg står tradisjoner, normer og holdninger svært ofte i veien for kvinners og jenters mulighet til å bestemme over egen kropp. Verdikonservative og religiøse krefter motarbeider kvinners og jenters mulighet til å bestemme over egen kropp, egen seksualitet og eget liv både globalt og lokalt i mange land. For å fremme kvinners SRHR utfordrer FOKUS og våre partnere de underliggende årsaker til at kvinner og jenter diskrimineres. FOKUS arbeider for endring av lovverk, politikk, og sosiale normer. De fleste av verdens strengeste abortlover finnes i Latin-Amerika, Asia og Afrika. De aller fattigste rammes hardest. I flere land er det totalforbud mot abort. Strenge abortlover fører imidlertid ikke til færre aborter, bare farligere aborter, da løsningen for mange blir å «ta saken i egne hender». Hva FOKUS gjør FOKUS sitt overordnede mål er å forbedre jenters og kvinners seksuelle og reproduktive helse gjennom bedre tilgang på helsetjenester og beskyttelse av rettigheter. Sammen med lokale organisasjoner og nettverk jobber FOKUS for at kvinner skal få bestemme over egen kropp. FOKUS sitt nye SRHR-program startet våren 2023 og vil bli gjennomført i Colombia, Guatemala, Etiopia, Uganda, Malawi, og Somaliland. I tillegg støtter FOKUS prosjekter for forebygging av kjønnsbasert vold i Tanzania. Programmet støtter i først rekke prosjekter i sosioøkonomisk vanskeligstilte og marginaliserte områder. Programmet omfatter mobilisering av lokalsamfunn, styrking av folks kunnskap og bevissthet, tilgang på prevensjonsmidler og veiledning om prevensjonsbruk, tilgang på trygge aborttjenester, videreopplæring av helsepersonell, og påvirkningsarbeid for å fjerne restriksjoner for tilgang på tjenester. Å lære opp og organisere kvinner til påvirkningsarbeid er en nøkkel til å fremme likestilling og sosial endring. En rekke prosjekter retter seg også mot menn for å endre deres holdninger og atferd. Kunnskap og kompetanse hos FOKUS sine partnere er sentrale FOKUS arbeid i Latin Amerika og Afrika i programmenes bærekraft, siden aksepten og forståelsen for kvinner og jenters SRHR vil vedvare ut over hvert program sin levetid. Endringer i politikk og lover som våre partnere bidrar til, og presedens satt i rettskraftige dommer har varige effekter. Et eksempel på et FOKUS-støttet program finner vi i Colombia. Det ble opprettet satellittklinikker i perioden 2015-2018 som ga veiledning om og tilgang på medisinsk abort. Dette skapte oppmerksomhet om SRHR-­ behov hos tusenvis av fattige kvinner i marginaliserte områder. I perioden 2019-2021 fikk over 30 000 kvinner og jenter assistanse og hjelp, og fikk dermed realisert sine SRHR. Samtidig ble det jobbet med å bygge ut mer permanente SRHR-tjenester. En kampanje ble startet for å endre en lov som la sterke begrensninger på tilgangen til trygg abort. Dette kulminerte da høyesterett bestemte at abort før uke 24 i svangerskapet ikke lenger ville være forbudt. FOKUS har som mål at Norge skal øke sin innsats for å fremme SRHR og likestilling i land som har store utfordringer relatert til SRHR. FOKUS vil være en sentral bidragsyter i dette arbeidet. Av Joar Svanemyr, programrådgiver Millioner av kvinner og jenter lever i land hvor det er vanskelig å få tak i gode prevensjonsmidler, hvor svangerskapsomsorg og fødselshjelp er dårlig utviklet, og hvor trygg abort er helt eller delvis forbudt. Dårlig tilgang på gode helsetjenester er et sentralt problem, og i tillegg står tradisjoner, normer og holdninger svært ofte i veien for kvinners og jenters mulighet til å bestemme over egen kropp.

15 NORSK SOROPTIMA • TEMA: VOLD MOT KVINNER • Skoleelever i Tanzania.

16 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Ordføreren i Sør-Varanger ønsket velkommen, og overrakte president Nina Danielsen en gavesjekk fra kommunen. Unionspresidenten holdt en belærende presentasjon om organisasjonen av Norgesunionen, og deretter holdt Victoria Gonzalez et interessant foredrag om bjørnen i Pasvik, og hvordan de tester DNA fra hår- og avføringsprøver av bjørn. Det var stas for gjestene å ta selfies med bjørneskinnet som Victoria hadde med. Senere holdt Thomas Nilsen fra Barents Observer et foredrag om Russland og forholdene mellom nordmenn og russere i nære grenseområder. Pasvikelva er grense mot Russland, så det kan oppstå konflikter i forhold til sanksjonene mot Russland. Etter underholdning av Pasvikdalen Skole og Ungdomskorps ble det tid til å slappe av og nyte været ute på området til det ble tid for festmiddagen. Den bestod av bare kortreist mat, samisk brød med tørket reinhjerte og tyttebærkrem til forrett, røye og varangerlam med nydelig tilbehør, og tyttebærpai til dessert. Det ble et hyggelig samvær med taler og vitser, og et lotteri med flotte premier. På søndag fikk gjestene besøk av Venke Tørmænen, som fortalte om skoltesamenes lange historie. Den sammenfalt med hennes egen familiehistorie, som hun hadde illustrert i filmen «Oldemors lue». Filmen vant førstepris i en dokumentarfilm-festival for urfolk i Toronto, Canada, i sommer. Venke hadde tatt med seg lua og andre ting som hun hadde laget av reinskinn, fiskeskinn, røtter, m.m., alt tradisjonell skoltesamisk duodji (håndverk) av naturprodukter. Som en perfekt avslutning på et hyggelig og annerledes jubileum, fikk gjestene oppleve Grense Jakobselv i sommervær, og gjestfriheten til vår kasserer, Anne Marie Dahlmeyer Nilsen, som serverte lunsj i hytta si. Unionspresident Grethe Mary Sørensen holder tale. Kirkenes Soroptimistklubb 50-års jubileum Hill Haga, Kirkenes Soroptimistklubb Den 9.–11. juni feiret Kirkenes Soroptimistklubb 50-års jubileum på Svanhovd i Pasvikdalen. Gjester var unionspresident Grethe Mary Sørensen fra Ringerike, Svanhild Hansen Posti, Wenche Melkild, Brita Workinn, og Hilde Rustad, alle fra Tromsøklubben. De fikk oppleve en innholdsrik og interessant helg i vakre Pasvik, som bød på deilig sol og varme. Solbjørg Mikkola, Wenche Melkild (Tromsø), unionspresident Grethe Mary Sørensen, Svanhild Hansen Posti (Tromsø), Conny Vang, president Nina Danielsen, Ann Kristin R. Arnljot, Brita Workinn(Tromsø), Marie Hallonen, Hilde Rustad (Tromsø), Karin Figenschau, Anne Marie Dahlmeyer Nilsen, Gunn Larsen og Hill Haga. Ordfører Lena Bergeng overrekker en gavesjekk til president Nina Danielsen. Unionspresidenten koser med den lille bjørnen som Victoria hadde med.

17 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Representantskapsmøte og landsmøte på Ringerike 15.–17.09.2023 Bildekavalkade viser norske soroptimister til åpning av møtene, sosiale treffpunkt, debattinnlegg, salgsboder og foredrag om relevante tema. Mange viktige saker for framtidig organisering og fornying var oppe til debatt og behandling. Lystenning: Bente Krogstad, president SI Ringerike, Grete Mary Sørensen, Unionspresident, Christina Duwe, SI Molde, Katharina Zâch, SI St. Galbu Rheintal, Sveits. SI Sandnes, Aud Olene Bjørkås og Gladys Egeland fikk prosjektprisen. SI Norgesunionens hederstegn – Liv Selma Handeland, Tønsberg.

18 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Joanna Varland, SI Sandnes, Hilevi Bolander Martinsen, SI Gjøvik.

19 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Over: Grethe med hatt, som vandret fra styremedlem til styremedlem, i en artig takketale. Til venstre: Unionspresident Grethe Sørensen gratulerer «Hedersprisvinner» Liv Handeland.

20 NORSK SOROPTIMA • TEMA: VOLD MOT KVINNER • Gjennom verv blir du bedre kjent med den flotte organisasjonen vår. Du får mer kunnskap om hva vi gjør og hvordan vi arbeider. Du knytter nye vennskap med soroptimister fra hele landet. I noen av vervene blir du også kjent med kvinner fra andre land enn Norge. Det er spennende, det er interessant og det gir en ekstra dimensjon til det å være soroptimist. Allerede nå kan vi friste med verv som skal tiltres 1. januar 2025, for perioden 1.1.2025 – 31.12.2026: SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN Ta på deg verv – mange spennende muligheter! • Guvernør • Guvernørsuppleant Nett • redaksjonen, medlem Soropti • maredaksjonen • Ekstensjonskomitéen, medlem • Landssekretær • Assisterende programansvarlig • Valgkomitéen, medlem • Distriktskontakt i Midt Norge, Vest, Sør Vest, Syd 1, Syd 2, Øst 2, Øst 3, Øst 4 Synes du dette ser spennende ut og har lyst å vite mer om hva vervet går ut på, ta kontakt med hun som har vervet i dag! Du finner kontaktinformasjon på nettsidene; Hvem, hva og når? Meld din interesse på e post til valg@soroptimistnorway.no ANNONSE I SOROPTIMA DESEMBER ledige stillinger 2023_Layout 1 19.09.2 Glimt fra Kistefos

21 NORSK SOROPTIMA • MIN BOK • ••• MIN BOK ••• Herfra til Hektene Av Anita Amundsen, Fredrikstad Soroptimistklubb MIN BOK er en spalte der medlemmene kan presentere egne leseropplevelser. Det fungerer som en stafett der innsenderen sender «stafettpinnen» videre til neste klubb/medlem for det kommende nummer. Anita Amundsen utfordrer Synnøve Fagerhaug i Ålesundklubben. veldig lyst på carport, og store mengder med fiskeutstyr. I boka Lakse-enka introduserer Bjørnov begrepet hobbyherming, noe nyforelskede kvinner ofte griper til, men som med tiden dabber av. Boka, med undertittel Nødskrik fra en tørrfrue, kan leses både som lakseenketrøst og som et spark bak til han med vadere og fiskestenger. Jeg kan ikke spille piano, men jeg vil også nevne Bjørnovs pianobok, en praktisk-humoristisk veiledning i pianospill for etternølere og unnasluntrere. Den hadde jeg ønsket meg hvis jeg hadde hatt noen tangenter å øve med. Men korboka hennes har jeg lest både på kryss og tvers. Her har hun skråblikk på bl.a. allsang, forsangere, altstemmen, snikpusting og tyggegummisynging, og her tar hun oss tilbake til 1974, da hun ble Lucia etter loddtrekning og skred livredd frem med Cherrox på beina og plastkrans på hodet, etterfulgt av 14 fly forbanna terner. Og da en liten, men myndig tysk stemmepedagog en gang erklærte «Du hast absolutt Gehör!», tenkte hun: «Svarte! Jeg vet at jeg har skjeve hornhinner og dårlig ballfølelse, men at jeg også har dratt på meg absolutt gehør, er en uting. Jeg vokser det nok av meg!» Det har hun ikke gjort. Heldigvis. Hun fyller 60 i desember; derfor synes jeg en liten soroptimisthyllest til henne er på sin plass. De to forfatterne som tidligere har vært omtalt i «Min bok», er Nobelprisvinnere. Jeg vil herved presentere en spellemannsprisvinner: Ingrid Bjørnov, artist med lekent pianospill der hun bedriver klassisk hærverk ved å starte friskt på Beethoven og avslutte det hele med ABBA. I sine forestillinger smetter hun også inn noen gøyale betraktninger om dagliglivets viderverdigheter. Herfra til Hektene, en liten bok jeg har kost meg med siden jeg fikk den tilsendt med hilsen fra forfatteren midt i koronatiden, inneholder lune skråblikk og rapp humor om å få orden på tilværelsen og styr på sakene. Og hvem har ikke mer enn én gang tenkt på hvor fantastisk det skal bli å komme til Hektene, hvor nå det enn er? (Jeg har tenkt at hvis man finner Bedringens vei og følger den et godt stykke, kommer man nok dit!) I boka har Bjørnov samlet godbiter fra kåserier, radiosendinger og forestillinger gjennom 20 år. Her reflekterer hun over alt vi kan kjenne oss igjen i; naboens tujahekk, leteaksjonen Finn midjen, mus-okkupant på hytta, sofafornyelse, nostalgisk lagringssyndrom (som i hvert fall én i hver familie lider av), godt voksne damer på jakt etter nye olabukser, våren som krasjlandet fordi plantene kom ut før 17.mai, hvilke kjøkkenredskaper som bare må være med på sydenferie, og en pysjgartners kuede drøm om drivhus. Et råd fra forfatteren er at boka trolig ikke bør leses i ett jafs. Jeg leser den bitvis og humrer av artige formuleringer jeg ikke oppdaget forrige gang. Bjørnov omtaler sin bedre halvdel som Lyset i mitt liv. Han ble Driftssjefen slash Drift etter at de flyttet fra leilighet i Oslo til et småbruk på Tomter, ei lita bygd i Indre Østfold med for kort perrong. Drift har bevernylondress, smekkfull garasje, traktor, båthenger, tilhenger med tipp,

22 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Av Ellen Wiik, distriktkontakt Sør-Vest Distriktkontakt Ellen Wiik ønsker gjennom Soroptima å formidle ideer fra Sør-Vest sin kampanje «Oransjedager 2022». Sør-Vest distrikt har vist at et mål kan nås når man samarbeider om veien. Distrikt Sør-Vest sin kampanje ble en suksess. Målet med kampanjen «Oransjedager» er å få størst mulig oppmerksomhet rundt temaet Vold mot kvinner! – Synlighet gir slagkraft! Følgende ideer ble benyttet under kampanjen i 2022: Pressemeldinger, «handouts» og plakater for utdeling på stand, lyssetting av bygninger (parkeringshus og rådhus) med oransje lys og Soroptimistsamarbeid plassering av oransje sko eller vesker sentralt i sentrum. Arbeidet mot vold mot kvinner engasjerer, og vi gir oss ikke! Noen konklusjoner: Samarbeid mellom klubbene gir inspirasjon, styrker fellesskapet og hjelper til å se løsninger • Viktig å starte tidlig! Komme i gang med arbeidet i god tid. • Alt som involverer søknader til kommune etc. må det jobbes planmessig med. • Sett deg inn i hvordan søknadsprosessene er i kommunen. • La kreativiteten blomstre! • Del gode ideer. Stavanger: Orange flagg på Domkirkeplassen. JÆREN: Installasjon av 166 par oransje sko rundt Veslemøystatuen representerer 166 partnerdrepte kvinner i Norge siden år 2000. • Stand ved kjøpesenteret M44. • Pressemelding på trykk. • I tillegg flere helsider, artikler og forside i lokalavisen. • Ble invitert til ungdoms- skolen og snakket i tre klasser om vold mot kvinner.

23 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Fargen oransje symboliserer en lysere fremtid, fri for vold. Fargen oransje fungerer også som et middel til å demonstrere solidaritet mot alle former for vold. Oransje er derfor valgt som fargen på FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, 25.november. Aktivister har markert 25.november helt siden 1981. De 16 dagene mellom 25.november og menneskerettighetsdagen 10. desember, er i Norge kjent som «Oransjedager». Internasjonalt brukes uttrykket «16 Days of Activism against Gender-Based-Violence-Campagne» Vold mot kvinner er et av de mest utbredte, vedvarende og ødeleggende menneskerettighetsbrudd i vår verden. Det er en trussel mot millioner av jenter og kvinner uavhengig av alder, bakgrunn eller utdanningsnivå. Tema for dette nummer er bekjempelse av «Vold mot kvinner» og det kan også benevnes som «Kvinner mot vold» og «Vold i nære relasjoner» – noe som kan gi litt ulike fokus og tilnærmingsmåter. Vi har fått innspill «Oransjedager/Orange dager» Av Redaksjonen og artikler som omhandler temaet på ulike vis. Vi takker bidragsyterne for fine innspill og gode samtaler. Vi ser henimot Orange dager – og ønsker klubbene lykke til med tiltak som iverksettes. Redaksjonen På besøk hos Fagtrykk i Trondheim. Fra venstre Marit Rygvold, Åse Lie, Randi Utne Holt, Janne Kolberg og Mari Elin Øksendal. I bladet finner dere bilder fra et interessant og vel gjennomført R&L møte på Klækken hotell 15. til 17.09.2023. Stor takk til arrangørklubben. Referater fra R&L legges ut på nettsidene

Norsk Soroptima kommer ut med fire nummer årlig og er medlemsblad for Norges 1400 soroptimister. Som del av Soroptimist International, en NGO (non governmental organisation) for kvinner, er vi tilknyttet FN med representanter i FNs organer i New York, Genève, Wien, Roma, Paris, Nairobi og Bangkok. Soroptimistene har spesiell konsultativ status i FN og er akkreditert i Europarådet. Organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av menneskerettighetene, bedring av kvinners stilling i alle samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid. NESTE NUMMER Neste nummer kommer medio desember – og har tema: Soroptimister – og kan omhandle enkeltpersoner, gruppe-/komitearbeid hvor soroptimister kan relateres til. Da dette bladet kommer ut like før jul, kan det ispes innlegg ang juletradisjoner. Vi ønsker innspill fra klubber og komiteer. Frist for å sende inn stoff til neste nummer: 15.11.2023. Flott med bilder. De sendes som vedlegg til artikkelen. Bildetekst med navn på personer. Stoff til Soroptima sendes til: soroptima@ soroptimistnorway.no Aktuelle nettadresser: Stoff til Soroptima sendes til: soroptima@soroptimistnorway.no SI Norgesunionens nettside: www.soroptimistnorway.no Soroptimist International www.soroptimistinternational.org Facebook www.facebook.com/Soroptimist Norway Soroptimist Project Matching www.soroptimistprojects.org Fokus (Forum for kvinner og utdanningsspørsmål) Returadresse: Soroptima v/ Mari-Elin Øksendal Helmer Lundgreens gate 4 7012 Trondheim En paraplyorganisasjon støttet av 48 norske kvinneorganisasjoner. Jobber for å bedre kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt. www.fokuskvinner.no FNs kvinneorganisasjon UN Women jobber for å styrke jenters og kvinners stilling over hele verden www.unwomen.org FN-sambandet En norsk organisasjon med hovedoppgave å informere om FN og FNs arbeid, spesielt rettet mot barn og unge, og skoleverket. www.fn.no Soroptimist International støtter de globale bærekraftsmålene Bærekraftsnålen kan kjøpes hos Karianne Fredheim i SI Borge for kr 100,-. Epost: kariannefredheim@yahoo.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=