ÅRSMELDING 2022

Årsmelding 2022 Vedkjøring til Ryplihytta i januar

2 Snåsa fjellstyre forvalter statsallmenningene i Snåsa kommune. Primæroppgavene for fjellstyret er å administrere bruksrettene (seter, beite, jakt og fiske m.m.) de bruksberettigede imellom, ivareta de bruksberettigedes interesser, og sørge for at statsallmenningene blir brukt på en best mulig måte for allmenningsbygda. Fjellstyret blir valgt av kommunestyret, og funksjonstiden følger valgperioden for kommunene. Fjellstyret er imidlertid ikke et statlig-, offentlig- eller kommunalt organ, men et selvstendig forvaltningsorgan. Snåsa fjellstyre har i 2022 bestått av følgende medlemmer: Lars Erik Almo, styreleder Vigdis Hjulstad Belbo, nestleder Bjørn Inge Ånonli, styremedlem Vanja Johannessen, styremedlem Mathis Hætta, styremedlem Snåsa fjellstyre Almknuka og Almdalen.

Langvasshytta ble oppsatt av Byggmester Øien AS, og terasse mm ble utført av fjelloppsynet Snåsa fjellstyre forvalter følgende statsallmenninger: Bangsjø statsallmenning 90 840 daa. Strinda/Tjønndal statsallmenning 61 080 daa. Roktdal statsallmenning 186 240 daa. Gaundal/Holden/Gjevsjø statsallmenning 299 990 daa. Ismenningen statsallmenning 43 010 daa. Storåsen statsallmenning 305 260 daa. Luru statsallmenning 394 180 daa. Totalt omfatter dette et areal på 1 380 600 dekar med skog, vann og fjellterreng, og Snåsa er den tredje største allmenningskommunen i landet. Fjellstyret har tilrettelagt for bruken av statsallmenning- ene gjennom mange år, og har i dag blant annet 12 fjellstyrehytter, 5 frittstående naust med utleiebåter, en åpen gamme og 2 oppsynshytter. Totalt har fjellstyret over 25 båter og 2 utleiekanoer. Fjellstyret har også satt opp en rekke bruer i statsallmenningene. For å drive oppsyn, skjøtsel og tilrettelegging i statsallmenningene, og for å gjøre nødvendig saksbehandling for fjellstyret, har Snåsa fjellstyre i 2022 hatt følgende ansatte: Vidar Formo, fjelloppsyn/daglig leder 100 % stilling Ola Vedal, fjelloppsyn 100 % stilling Lisbeth Aassve, fagsekretær 50 % stilling (i 40 % stilling til 1. september) Terje Gifstad, sesongoppsyn Elise Myren, vikar fagsekretær/fjelloppsyn (sluttet i stillingen 1. juli) Bjørg Vedal og Sigrid Aassve, renhold 3

Det er avholdt 6 styremøter i 2022, og det er behandlet 27 saker. Fjellstyret hadde også befaring i IsmenningenGrønningen sammen med Statskog, i forbindelse med ny arealplan for Snåsa kommune. Lars Erik Almo er innvalgt i Nord-Trøndelag fjellstyresamband, og deltar på møter der Fjellstyret er representert i styrene for fjellveiene med følgende representanter: Lurudalsvegen: Mathis Hætta Roktdalsvegen: Vanja Johannessen Storåsvegen: Vigdis H. Belbo Grønningsvegen: Lars Erik Almo Styrene i fjellveiene avholder møter og befaringer på fjellveiene etter behov. Fjellstyrets leder og nestleder utgjør sammen med daglig leder fjellstyrets arbeidsgiver- og forhandlingsutvalg (FAU). Politisk arbeid og aktivitet 4 Oppdrag i Akselfjella.

Utdrag fra møteprotokollen: Videreføring av samarbeidsavtale med Statskog og småviltjakt i Luru statsallmenning Fjellstyret og Statskog har lenge hatt en samarbeidsavtale om småviltjakt i Lurudalen, mellom Luru statsallmenning og Gressåmoen statskog. Avtalene har hatt 10 års varighet, og er gunstig for jegerne i forhold til utøvelsen av jakta i indre Lurudal. Avtalen ble videreført i 10 år uten endringer. Risikoprofil på fjellkassens midler I samarbeid med fjellstyrets rådgiver i Sparebank1 SMN, har fjellstyret gjennomgått risikoprofilen på fjellkassens midler. Fjellstyret ønsker å forvalte midlene med lav risikoprofil, og inntil kr. 1 million avsettes i fondet Odin Konservativ, som består av 75 % renter og 25 % aksjer. Øvrige midler beholdes i plasseringskonto eller vanlig konto. 5 Igangsettingsvedtak for sikringsbu ved Nåvasshytta Fjellstyrets hytte og uthus ved Nåvatnet er i såpass dårlig teknisk forfatning at de bør rives og erstattes med nye bygg på samme tomt. I tillegg må det på plass sikringsbu ved hytta. Tillatelse til tiltakene er gitt av Snåsa kommune og nasjonalparkstyret, og det er søkt spillemidler og grunneierfondsmidler til tiltakene. Våren 2022 ble det innvilget tilskudd til sikringsbu, og fjellstyret gjorde vedtak om igangsetting av bygging. Det ble nedsatt en byggekomite bestående av styreleder, daglig leder og fjelloppsyn Ola Vedal, som ble gitt fullmakt til å lede og gjennomføre anbuds- og byggeprosessen, med mål om at sikringsbua er ferdig i løpet av vinteren 2023.

6 Søknader om støtte til skiltlesningsbom – Roktdalsveien og Storåsveien Veiforeningene i Roktdalsveien og Storåsveien ønsket å etablere skiltlesningsbom på fjellveiene. All erfaring viser at å etablere slik bom øker bominntektene på veien betraktelig. Det gir igjen grunnlag for økt og bedre vedlikehold på veiene. Fjellstyret ser positivt dette, og støttet veiforeningene med kr. 20 000 hver for dette arbeidet. Regulering av pris på storviltjakt på statsallmenningen Med bakgrunn i anbefalinger fra Nord-Trøndelag fjellstyresamband økte Snåsa fjellstyre prisene pr kilo på skutt elg/hjort med 3,7 % fra fjorårets priser. Grunnavgiften holdes uforandret til kr. 4 000,- pr dyr. Avgift og øvrige bestemmelser rundt dagskortjakt på elg videreføres som tidligere vedtatt. Søknad om rivning og oppsetting av nytt bygg på Grønningseteren Med bakgrunn i behovet for eget lager og produksjonsrom for salgsvarer på seteren, godkjente Snåsa fjellstyre rivning og oppføring av nytt lagerbygg/ grovkjøkken på Grønningsseteren som omsøkt. Fjellstyret forutsatte at tiltaket avklares i forhold til plan- og bygningslov m/forskrifter hos Snåsa kommune. Forespørsel omkring vinterparkering på Roktdalsveien Fjellstyret mottok forespørsel fra Roktdal veiforening angående avtaler og drift av vinterparkering for Roktdalsveien. Snåsa fjellstyre mener det er naturlig at det er Roktdal veiforening som inngår avtaler og organiserer brøyting og vinterparkeringer på Roktdalsveien. Veiforeninga har et system for innkreving av bompenger/parkeringsavgift, og har størst kompetanse til å vurdere alternative vinterparkeringer ut fra forholdene og belasting på veien. Søknad om utvidelse av beiteområde – Raudbeinsetra saubeitelag Raudbeinsetra saubeitelag har avtale med Snåsa fjellstyre om beiting med inntil 1 000 sau på statsallmenningen i nordre del av Roktdalen. Første avtale mellom fjellstyret og beitelaget strekker seg langt tilbake i tid. Beitelaget søkte i 2022 om utvidelse av det fastsatte beiteområdet. Bakgrunnen for søknaden er at beitelaget ønsker at grensene for beiteområdet skal samsvare bedre med den reelle arealbruken i dag. Hovedgrunnen til endret arealbruk er at enkelte medlemmer i beitelaget har sluttet, og gjenværende sau har trekt inn og utover i området. Samtidig har et stadig økende rovdyrpress ført til jaging og tap av sau, noe som igjen fører til at dyrene endrer beitemønster. Med bakgrunn i den endrede beite- og rovdyrsituasjonen i Roktdalen, godkjente fjellstyret utvidelsen som omsøkt. Det skrives ny 10-års beiteavtale med beitelaget, gjeldende fra 2022. Plan for tilretteleggingstiltak på statsallmenningen Snåsa fjellstyre har siden det ble opprettet på 1920-tallet, tilrettelagt for utøvelsen av bruksrettene, med oppsetting av hytter, bygging av bruer, merking av stier, utlegging av båter med mere. Både bruken og tilrettelegging for bruken har endret seg i takt med «tida og tilhøva». Fjellstyret ser at det er behov for å samle og prioritere tilretteleggingstiltak i en egen plan, på samme måte som det er gjort for fjellstyrets bygninger, bruer og båter. Planen er satt opp i samarbeid med Statskog SF, og gjelder for perioden 2023-2027. Planen er å anse som et dynamisk dokument, og oppdateres ved behov. Driftsplan for båtbruk på statsallmenningene 2023-2030, 1. gangs behandling Fjellstyret har jobbet med å revidere sin driftsplan for båtbruk på statsallmenningene. Bakgrunnen for planen er å håndtere alle spørsmål knyttet til båtbruk i statsallmenningen på en forutsigbar måte, og samkjøre fjellstyret og Statskog sin båtforvaltning opp mot verneområdeforvaltningen. Det har de siste årene kommet nye avklaringer rundt båtopplag i verneområdene, og det har blitt et økt fokus på båtvrak som potensiell forurensningskilde i fjellet. Det jobbes også nå med nye forvaltningsplaner for verneområdene på statsallmenningen, og en revidert båtplan for statsallmenningen skal ligge som vedlegg til disse. Det er i den nye båtplanen tatt utgangspunkt i retningslinjene fra forrige plan. Sammen med Statskog er det diskutert og landet forslag til nye retningslinjer og rutiner. Det er også satt opp forslag til nye utleiebåter som fjellstyret kan legge ut i ny planperioden, både i og utenfor verneområdet. Planen sendes på høring, med høringsfrist i februar 2023.

Andorsjøen og Andorsjøhytta, med utsikt østover. Foto: Hallvard U. Smestad Småviltjakt Korttype Utenbygdsboende Innenbygdsboende Dagskort kr. 280 kr. 140 5 dagers kort kr. 1 130 kr. 565 Ukekort kr. 1 580 kr. 790 Sesongkort u/hund kr. 2 300 kr. 1 150 Sesongkort m/hund kr. 2 500 kr. 1 250 14- og 15 åringer under opplæringsjakt trenger ikke å betale for jaktkort, men de må registreres hos kortselger (jaktkort skrives ut til kr. 0,-). Ledsager må ha gyldig jaktkort. 16- og 17-åringer har 50 % rabatt på gjeldende jaktkortpriser. Fiske Brukergrupper: Enkeltkort Familiekort Døgn Uke Årskort Årskort Fiske med krok (både innenbygds-, utenbygdsboende og utlendinger) 110 380 570 750 Innenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter og/eller garn i tillatte vatn 110 380 570 750 Utenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter og/eller garn i tillatte vatn 185 570 770 970 Barn og unge under 20 år har rett til gratis krokfiske. Familiekortet gjelder for samboere/ektefeller. Det gjelder også for deres barn under 20 år dersom de skal fiske med oter og garn. 7 Regulering av priser på utleie, jakt og fiske Miljødirektoratet setter rammer for prisen på fiske og småviltjakt i statsallmenningen. Dette gjøres i forskrift, som reguleres hvert 5. år. I 2021 kom det ny forskrift og nye rammer fra Miljødirektoratet. Fjellstyret vedtok følgende priser i henhold til de nye rammene: Tilskudd fra fjellstyret Fjellstyret har i 2022 gitt tilskudd til følgende allmennyttige formål: - Kr. 1 500 til Meirsmak i forbindelse med arrangement - Gavekort på hytteweekend til Snåsavatnet Fiskefestival - Gavekort på sesongkort fiske til Krogsgården SA og Sørfjellrennet - Tidligere innvilget tilskudd (i 2020) på kr. 5 000 til Nils Christian Gjefsjø til innkjøp av løypeslodd, ble utbetalt og regnskapsført i 2022.

8 Setring og beitedyr Tallene fra søknad om produksjonstilskudd i 2022 viser bruken av utmarksbeite totalt for Snåsa, både privat og statsallmenning. Tallene for 2021 står i parentes. Bruken av statsallmenningene Dyreslag Antall søkere Antall dyr på utmarksbeite Mjølkekyr/ammekyr 23 (22) 294 (276) Ungdyr, storfe 28 (27) 650 (524) Sau, 1 år og eldre 17 (17) 1281 (1509) Sau, lam under 1 år 19 (17) 2119 (2484) Hest 2 (0) 7 (0) Grunnarbeid til ny bru over Storsteinelva, på stien til hyttefeltet og Liss-Heggsjøen. Tiltaket er støttet av Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.

Det foregår reinbeite i alle statsallmenningene i Snåsa. Distriktene som har areal som også omfatter stats-allmenningene på Snåsa er Låarte sijte, Skæhkere sijte og Tjåehkere sijte. 9 År Antall Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. undersøkte Bjørn Gaupe Kongeørn Jerv ukjent rovvilt ulv kadavre sau 2013 99 75 6 8 2014 40 26 9 4 2015 68 51 8 4 1 4 2016 90 32 25 1 5 2017 125 65 6 2 1 5 2018 76 16 4 3 7 7 2019 65 13 2 4 12 1 2020 51 22 2 1 2 2021 123 44 4 5 1 14 2022 126 77 1 2 10 År Antall Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. registrerte Bjørn Gaupe Kongeørn Jerv ukjent rovvilt Ulv kadavre rein 2013 70 21 3 27 19 2014 24 5 4 3 3 8 2015 29 1 5 3 15 4 2016 37 1 3 5 10 12 2017 42 11 3 12 11 2018 45 8 3 15 9 2019 33 7 3 8 10 2020 60 1 4 6 31 5 2021 52 6 7 20 14 2022 43 2 10 16 9 Sum antall undersøkte kadavre stemmer ikke med fordelingen, da et stort antall kadavre er så gamle at det ikke er mulig å anslå dødsårsak. Det reelle tapstallet er også høyere enn det som blir funnet og registrert. Registrerte tap av sau og tamrein på beite i Snåsa kommune Kavellegging av Heggsjøstien. Tiltaket er støttet av Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.

6 så gamle at det ikke er mulig å fastslå dødsårsak. Det reelle tapstallet er også høyere enn det som blir funnet og registrert. Småviltjakt Snåsa �ellstyre får årlig u�ørt linjetaksering i forkant av småviltjakta. Takseringa gir oss et te�hetses�mat på antall liryper pr. km2, te�het av voksen fugl og kyllingproduksjon pr. lirypepar. Det er Snåsa jeger- og fiskeforening som gjennomfører takseringa på vegne av �ellstyret. E�er tre år med et rela�vt jevnt og høyt antall observerte fugl pr. km2, fikk vi i 2022 en nedgang �l 19,2 liryper/km2 i år. Kyllingproduksjonen har også gå� ned fra siste år, med et es�mat på 3,3 kyllinger pr. par i år i 2022. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Es�mert te�het lirype (m/95% konf. intervall) År Samlet u�ak for regulert periode og høstjakta, i �llegg �l es�mert u�ak fra ikke-rapporterte i begge perioder, viser et u�ak på 2882 liryper. De�e utgjør 12,5 % av årets lirypebestand. I 0 2 4 6 8 10 12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Produksjonses�mat (antall kyllinger pr. høne) År Småviltjakt Snåsa fjellstyre får årlig utført linjetaksering i forkant av småviltjakta. Takseringa gir oss et tetthetsestimat på antall liryper pr. km2, tetthet av voksen fugl og kyllingproduksjon pr. lirypepar. Det er Snåsa jeger- og fiskeforening som gjennomfører takseringa på vegne av fjellstyret. 10

11 Etter tre år med et relativt jevnt og høyt antall observerte fugl pr. km2, fikk vi i 2022 en nedgang til 19,2 liryper/km2 i år. Kyllingproduksjonen har også gått ned fra siste år, med et estimat på 3,3 kyllinger pr. par i år i 2022. Samlet uttak for regulert periode og høstjakta, i tillegg til estimert uttak fra ikke-rapporterte i begge perioder, viser et uttak på 2882 liryper. Dette utgjør 12,5 % av Storviltjakt Totalt ble det skutt 37 av 62 tildelte elg i 2022, noe som gir en fellingsprosent på 60. Dette er litt lavere enn i 2021. Etter 2 år på den 3-årige bestandsplanen ser vi at det skytes veldig mye kalv og ungdyr på statsallmenningen. Det skytes litt mer hanndyr enn planlagt. Det henger sammen med at mange velger å skyte kalv i stedet for kvige, og at man ønsker å spare på produksjonsdyrene (voksne kyr) i fjellskogen, når man opplever at det er mindre elg i områdene. Selv om prosent hanndyr skutt av alle skutte dyr blir litt høy, er ikke antallet okser skutt høyt sett i forhold til arealet. Avskytinga viser følgende fordeling: årets lirypebestand. I fjellstyrets forvaltningsplan for småvilt viser vi til at ved en estimert lirypetetthet på 15–20 ryper pr. km2, vil et uttak på inntil 15–20 % være bærekraftig for neste års produksjon. Med et uttak på 12,5% av årets estimerte bestand er vi fortsatt godt innenfor målene i forvaltningsplanen. Samarbeid med politiet om grensekontroll, her fra Holdeshatten. Fellingsprosent 2021 2022 Mål i bestandsplan Totalt felt ungdyr 70 67,6 min. 65 % Totalt felt kalv 47,5 43,2 min. 40 % Totalt felt eldre ku 5 5,4 maks. 15 % Totalt felt eldre okse 25 27 Totalt felt hanndyr 1,5 og eldre 57,1 66,7 maks. 55 % Antall dyr tildelt 62 62 Antall dyr felt 40 37 Nasjonalparkstyret ønsket å ha en ferdselsteller ved Gjefsjøstien på Plukkutjønnfjellet i 2022. Fjelloppsynet satte ut denne på oppdrag fra SNO.

12 Hytteutleie Tabellen under viser utviklingen over antall solgte utleiedøgn på fjellstyrehyttene. Fiske Salget av fiskekort på statsallmenningen økte under koronaårene 2020 og 2021, men har nå ramlet litt ned igjen i 2022. Koronaårene ga oss utslag i økt bruk av statsallmenningen, både gjennom fiske og hytteleie, men når reisevanene igjen normaliserer seg med flere utenlandsreisende, merker vi også det med redusert bruk av fjellstyrehyttene. I tillegg var det mye dårlig vær i Trøndelag sommeren 2022. 9 Hytteutleie: Tabellen under viser utviklingen over antall solgte utleiedøgn på fjellstyrehyttene. Koronaårene ga oss utslag i økt bruk av statsallmenningen, både gjennom fiske og hytteleie, men når reisevanene igjen normaliserer seg med flere utenlandsreisende, merker vi også det med redusert bruk av fjellstyrehyttene. I tillegg var det mye dårlig vær i Trøndelag sommeren 2022. 4 Administrativt arbeid og oppsyn Refunderbart fjellstyrearbeid danner grunnlaget for søknad om oppsynsrefusjon fra Landbruks- og matdepartementet, via Statskog, i henhold til fjellovens bestemmelser. Mellom 70 – 75 % av det totale, årlige timeantallet er refunderbart arbeid. Resterende timer er hovedsakelig tjenestesalg. I 2022 hadde fjelloppsynet totalt 5 930 timer, mot 6 311 i 2021. Det er en målsetning for fjellstyret at fjelloppsynet skal kunne ta på seg oppdrag i statsallmenningen, for å bygge på det feltapparatet som har sin arbeidsplass i disse områdene. SNO er den viktigste samarbeidspartneren for fjellstyret i så måte, men fjelloppsynet utfører også oppdrag for flere andre aktører. Nedenfor er en oversikt over utførte tjenestekjøpsoppdrag for fjelloppsynet i 2022: • SNO rovviltkontakt: - Kadaverregistreringer på sau og rein - Familiegrupperegistrering gaupe - Yngleregistrering jerv - Bestandsovervåking/skit- og hårinnsamling bjørn • SNO oppsyn i verneområder: - Kontroll av verneforskrift - Fotografering av bygninger i Skjækra landskapsvernområde - Tilsyn med leirplasser, utkjøring av ved - Kontroll med motorisert ferdsel, snøscooter og ATV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sum Døgn 395 502 565 528 596 696 718 828 874 875 1041 1096 794 0 200 400 600 800 1000 1200 Utvikling i antall solgte utleiedøgn 2010 - 2022 Fellingsprosent 2021 2022 Mål i bestandsplan Totalt felt ungdyr 70 67,6 min. 65 % Totalt felt kalv 47,5 43,2 min. 40 % Totalt felt eldre ku 5 5,4 maks. 15 % Totalt felt eldre okse 25 27 Totalt felt hanndyr 1,5 og eldre 57,1 66,7 maks. 55 % Antall dyr tildelt 62 62 Antall dyr felt 40 37 Fiske Salget av fiskekort på statsallmenningen økte under koronaårene 2020 og 2021, men har nå ramlet litt ned igjen i 2022. 336000 343000 346000 421000 408000 364000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SALG AV FISKEKORT PÅ STATSALLMENNINGEN

13 Ny bru ved utløpet av Kvernsjøen er ferdig. Brua letter adkomsten til Kvernsjøhytta ved flom og usikker is.

14 Det er en målsetning for fjellstyret at fjelloppsynet skal kunne ta på seg oppdrag i statsallmenningen, for å bygge på det feltapparatet som har sin arbeidsplass i disse områdene. SNO er den viktigste samarbeidspartneren for fjellstyret i så måte, men fjelloppsynet utfører også oppdrag for flere andre aktører. Administrativt arbeid og oppsyn Refunderbart fjellstyrearbeid danner grunnlaget for søknad om oppsynsrefusjon fra Landbruks- og matdepartementet, via Statskog, i henhold til fjellovens bestemmelser. Mellom 70 – 75 % av det totale, årlige timeantallet er refunderbart arbeid. Resterende timer er hovedsakelig tjenestesalg. I 2022 hadde fjelloppsynet totalt 5 930 timer, mot 6 311 i 2021. Jobbing ved hovedinnfallsporten i Grønningen. Hovedinnfallsporten til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Snåsa, ved parkeringsplassen i Grønningen.

15 Nedenfor er en oversikt over utførte tjenestekjøpsoppdrag for fjelloppsynet i 2021: • SNO rovviltkontakt: - Kadaverregistreringer på sau og rein - Familiegrupperegistrering gaupe - Yngleregistrering jerv - Bestandsovervåking/skit- og hårinnsamling bjørn • SNO oppsyn i verneområder: - Kontroll av verneforskrift - Fotografering av bygninger i Skjækra landskapsvernområde - Tilsyn med leirplasser, utkjøring av ved - Kontroll med motorisert ferdsel, snøscooter og ATV - Kontroll/registrering rovfugl og rovdyr - Snømåking hus Gressåmoen • Nasjonalparkstyret: - Kavvelegging og skilting Heggsjøstien - Oppstart bru over Storsteielva • Statskog SF (utover grunneieroppsynet i statsallmenningen) - Oppsyn på Holden Statskog, Bangsjøan og Gressåmoen Statskog • Norsk institutt for vannforskning/NIVA: - Vannprøvetaking • Lierne Nasjonalparksenter IKS: - Oppsetting og drift av hårfeller for DNA innsamling av bjørn - Oppgradering av hovedinnfallsport Grønningen • Norges fjellstyresamband: - Instruktør og kursing nødnett hos fjelloppsynet • Midnoco: - Losoppdrag nødnettstasjoner • Snåsa kommune: - Ferdselsåreprosjektet Arbeid med oppsetting av nye skiltplater ved hovedinnfallsporten til nasjonalparken i Grønningen. Miljødirektoratet har utviklet en ny merkevarestrategi for Norges nasjonalparker, og arbeidet er bestilt av Lierne Nasjonalparksenter. Skilting er også en del av prosjektet med tilrettelegging ved Grønningen. Prosjektet er støttet av Trøndelag fylkeskommune og Grunneierfondet.

Fjelloppsynet utfører oppsyn for Statskog SF som er grunneier i statsallmenningene, og for fjellstyret. Oppsynsarbeidet foregår i kombinasjon med andre oppdrag i fjellet, og hovedsakelig så dreier det seg om oppsyn med bruken av områdene, kontroll av is- og føreforhold, rovvilt og rovfugl, motorferdsel, informasjon og prat med brukere av statsallmenningene. Det meste av oppsynsarbeidet skjer i forbindelse med arbeid på hyttene og med båtene, og i samarbeid med tjenestesalget. Det er informert og kontrollert over 650 personer i forhold til ulike lovverk innen miljølovgivningen. Kontrollvirksomheten foregår under ledelse av og i samarbeid med politiet. Ingen forhold er rapportert i 2022. Det forebyggende arbeidet som gjøres ved at fjelloppsynet er til stede i statsallmenningen gjennom hele året, er av stor betydning. Fra arbeid utført for fjellstyret i 2022 kan det blant annet nevnes følgende: - Rundvasking, vedfrakt, søppel og løpende vedlikehold av fjellstyrehyttene - Bygging ny bru ved Kvernsjøen - Tilrettelegging av leirplasser i Østre Grønningen - Oppsyn jakt/fiske/motorferdsel - Merking av rekreasjonsløype til Andorsjøen og stikking av løyper til Andorsjøhytta og Nåvasshytta 16 Dessverre opplever vi slik forsøpling ved noen leirplasser. Dette er ikke bra verken for dyr eller for andre som kommer til plassen. Ølbokser, tomhylser og glassflasker skal ikke ligge igjen i bålrestene.

17 I samarbeid med Hanne-Lena Wilks og Lars Isak Påve ble det gjennomført en aktivitetsdag for skoleungdommer ved reinbeitedistriktet sitt anlegg i Roktdalen, hvor fokuset var å lære litt mer om den samiske kulturen.

18 Som sist vinter, så startet nyåret med relativt lite snø, men i første halvdel av februar kom det bra med nysnø. Påska ble fin værmessig, og snøføret holdt seg langt utover våren i fjellet. Det var ganske gode temperaturer og forhold rundt rypeklekkinga, men senere utover sommeren ble det skikkelig mye nedbør og lave temperaturer. Det skulle gå lenge utover høsten før snøen la seg igjen, og både elgjegere og småviltjegere fikk en lang jakthøst. 2022 ble et godt år for molta, og mange fikk fylt opp lagrene i fryserne igjen. På generelt grunnlag kan man si at det fortsatt er en stabil, høy bestand av jerv i Snåsafjella, mens gaupebestanden har gått ned de siste årene. Det er fast tilhold av flere bjørner i kommunen, også binner. To bjørner ble skutt under skadefellingsjakt i Roktdalen sommeren 2022. I grenseområdene mot Lierne opptrer fjellreven fast på hiplassene nå. Fjellreven kan gå langt, og den kan også påtreffes utenfor kjerneområdene. Både jaktfalk og kongeørn observeres jevnlig i sine territorier, men ingen hekking ble påvist i år. Fiskeørna kommer innover til sine faste reirplasser helt i slutten av april, og hekker trofast. Inntrykk fra fjellet, rovfugl og rovdyr Det er et hardt liv i fjellskogen. Denne store oksen ble funnet stanget i hjel av en annen okse i Seisjødalen, høsten 2022. 2022 var et veldig bra molteår mange steder i Snåsafjella

Fjellstyrets årsregnskap for 2022 viser et driftsresultat på kr. 333 336,- og et årsresultat på kr. 390 339,-. I all hovedsak skyldes det positive årsresultatet at det ble innløst en forpliktelse fra NTE angående flytting av Øvre Bangsjøhytta. Dette var en engangsutbetaling som ble inntektsført i 2022 2022 2021 2020 Driftsinntekter 5 401 266 5 271 702 4 745 713 Driftsresultat 333 336 295 869 83 654 Årsresultat 390 339 320 033 -387 280 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 Balansesum 7 994 636 7 622 549 7 453 684 Egenkapital 7 382 708 6 992 369 6 672 336 Egenkapitalprosent 92,3 91,7 89,5 Økonomi Snåsa, mars 2023 Lars Erik Almo (styreleder) Vigdis Hjulstad Belbo (nestleder) Mathis Ivan Hætta Vanja Johannessen Bjørn Inge Ånonli Vidar Formo (Fjelloppsyn/dl.) 19 Snømåking av tak på Gressåmoen gård. Her er husa fredet, og oppdraget er et tjenestekjøp fra SNO.

Foto: Fjellstyrets ansatte - Grafisk produksjon: Fagtrykk - Namsos Teltplattingen ved Langvasstangen i Grønningen i bruk. Det er lagt kavel mellom leirplass, teltplatting og utedo/vedlager. Praksiselever Olve Holmberg og Julie Vedal monterer teltplatting ved Grønningen. Det ble satt opp 3 utedoer med vedlager i Øster-Grønningen i 2022. Disse står ved Langvasstangen, Breiviktangen og på Øya. Utedoene ble levert av Sverre Bakken. Det ble laget jordkjeller på Langvasshytta i 2022.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=