ÅRSMELDING 2023

Årsmelding 2023 Rypekylling

2 Snåsa fjellstyre forvalter statsallmenningene i Snåsa kommune. Primæroppgavene for fjellstyret er å administrere bruksrettene (seter, beite, jakt og fiske m.m.) de bruksberettigede imellom, ivareta de bruksberettigedes interesser, og sørge for at statsallmenningene blir brukt på en best mulig måte for allmenningsbygda. Fjellstyret blir valgt av kommunestyret, og funksjonstiden følger valgperioden for kommunene. Fjellstyret er imidlertid ikke et statlig-, offentlig- eller kommunalt organ, men et selvstendig forvaltningsorgan. Snåsa fjellstyre har inntil oktober 2023 bestått av følgende medlemmer: Lars Erik Almo, styreleder Vigdis Hjulstad Belbo, nestleder Bjørn Inge Ånonli, styremedlem Vanja Aasum, styremedlem Mathis Hætta, styremedlem Etter valget høsten 2023 består fjellstyret av følgende medlemmer: Lars Erik Almo, styreleder Laila Åsvold, nestleder Per Opheim, styremedlem Vanja Aasum, styremedlem Bengt Mattias Jåma, styremedlem Snåsa fjellstyre

Snåsa fjellstyre har i perioden 2019-2023 bestått av Lars Erik Almo (leder), Vigdis Hjulstad Belbo (nestleder), Vanja Aasum, Mathis Hætta og Bjørn Inge Ånonli. Her fra en tidligere befaring til Bangsjøan. Snåsa fjellstyre forvalter følgende statsallmenninger: Bangsjø statsallmenning 90 840 daa. Strinda/Tjønndal statsallmenning 61 080 daa. Roktdal statsallmenning 186 240 daa. Gaundal/Holden/Gjevsjø statsallmenning 299 990 daa. Ismenningen statsallmenning 43 010 daa. Storåsen statsallmenning 305 260 daa. Luru statsallmenning 394 180 daa. Totalt omfatter dette et areal på 1 380 600 dekar med skog, vann og fjellterreng, og Snåsa er den tredje største allmenningskommunen i landet. Fjellstyret har tilrettelagt for bruken av statsallmenning- ene gjennom mange år, og har i dag blant annet 12 fjellstyrehytter, 5 frittstående naust med utleiebåter, en åpen gamme og 2 oppsynshytter. Totalt har fjellstyret over 25 båter og 2 utleiekanoer. Fjellstyret har også satt opp en rekke bruer i statsallmenningene. For å drive oppsyn, skjøtsel og tilrettelegging i statsallmenningene, og for å gjøre nødvendig saksbehandling for fjellstyret, har Snåsa fjellstyre følgende ansatte: Vidar Formo, fjelloppsyn/daglig leder 100 % stilling Ola Vedal, fjelloppsyn 100 % stilling Lisbeth Aassve, fagsekretær 50 % stilling Terje Gifstad, sesongoppsyn Bjørg Vedal og Sigrid Aassve, renhold 3

Fjellstyret har avholdt fire styremøter i 2023, hvor et av møtene er kombinert med befaring i Seisjødalen. Selv om det har vært relativt få saker til behandling i styret, har det vært jobbet med flere saker i samarbeid mellom administrasjon og styret. Styreleder og ansatte deltok på befaring ved hovedinnfallsporten i Grønningen sammen med nasjonalparkstyret. Lars Erik Almo er innvalgt i NordTrøndelag fjellstyresamband, og deltar på møter der. Fjellstyret har i 2023 vært representert i styrene for fjellveiene med følgende representanter: Lurudalsvegen: Mathis Hætta Roktdalsvegen: Vanja Aasum Storåsvegen: Vigdis H. Belbo Grønningsvegen: Lars Erik Almo Styrene i fjellveiene avholder møter og befaringer på fjellveiene etter behov. Fjellstyrets leder og nestleder utgjør sammen med daglig leder fjellstyrets arbeidsgiver- og forhandlings- utvalg (FAU). Politisk arbeid og aktivitet 4

Utdrag fra møteprotokollen: Driftsplan for båtbruk i statsallmenningen 2023 - 2030 Snåsa fjellstyre behandlet i 2022 utkast til ny driftsplan for båtbruk i statsallmenningen for 2023-2030, og vedtok å sende denne på høring. Bakgrunnen for driftsplanen er å håndtere alle spørsmål knyttet til båtbruk i statsallmenningen på en forutsigbar måte, og samkjøre fjellstyret og Statskog sin båtforvaltning opp mot verneområdeforvaltningen. Fjellstyret mottok tilbakemeldinger på planen fra Nasjonalparkstyret for Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark, og Skjækra hytteeierforening. Merknader fra disse ble delvis tatt inn i planen, og planen ble vedtatt uten klagebehandling. 5 Det står elg hele vinteren inne i fjelldalene, og på vårsnøen trekker de opp i høgfjellet. Her er en flokk på 8 dyr på vandring opp mot Gjefsjøhatten. På samme dag var det en flokk på 6 elger ved Snaufjellvatnet. Personvern GDPR for Snåsa fjellstyre Personvernfordringen (GDPR) er en lov som gjelder i alle EU og EØS landene, der blant annet alle fjellstyrer, med og uten ansatte, kommer inn under regelverket. GDPR er en måte å gi individer, enten de er prospekter, kunder, underleverandører eller ansatte mer oversikt og kontroll over sine egne personopplysninger, og redusere makten til organisasjonene som samler inn og bruker slike opplysninger for egen vinning. Norges fjellstyresamband har laget en mal som fjellstyrene kan bruke for å ha kontroll på sine personverndata slik loven krever. Malene består av «Personvernerklæring», «Behandlingsoversikt», «Databehandleravtale» og «Rutiner for GDPR». Snåsa fjellstyre vedtok disse malene tilpasset sin virksomhet.

Fjellstyret har lagt båt til gratis bruk i Leirsjøen. Denne ble i 2023 skiftet ut med ny aluminiumsbåt. Foto: Espen Holte. 6 Høring på merking av sommerturer 2023 Fra Statskog fikk fjellstyret oversendt søknad fra Trimgruppa i Snåsa IL om tillatelse til merking av tre stier som delvis går inn i statsallmenningen. Det var snakk om midlertidig merking for en sommersesong. Stiene går til Ellenliberga, Finnkjerringfjellet og Langnesfjellet. Fjellstyret mente at midlertidig sommermerking av Snåsaturer er et positivt tiltak for økt folkehelse og mulighet for enkelt friluftsliv i Snåsa. Fjellstyret hadde ingen merknader til de foreslåtte turene for 2023, men anmodet Trimgruppa om å ha dialog med berørte beitelag og reinbeitedistrikt. Forespørsel om kjøp/driftsavtale for Øvre Bangsjøhytta Fjellstyret vedtok i 2021 å ta Øvre Bangsjøhytta ut av utleie på grunn av hyttas dårlige tekniske tilstand. Det skulle avklares med Murbrekkfjellet beitelag om det er behov og interesse fra beitelaget for å bruke Øvre Bangsjøhytta i forbindelse med tilsyn og sanking av sau, før hytta eventuelt rives. Beitelaget opplyste at de har interesse for å bruke hytta noe i forbindelse med tilsyn/sanking, men at behovet ikke er veldig stort.

7 Våren 2023 fikk fjellstyret forespørsel fra Heia Gjestegård om kjøp av hytta. Fjellstyret har tidligere hatt betenkeligheter med både salg og åremålsutleie av fjellstyrehytter, da dette strider med fjellovens intensjon rundt disse lovhjemlede jakt- og fiskehyttene. Fjellstyret diskutert ulike løsninger for Øvre Bangsjøhytta, men fjellstyret landet igjen på at de ikke skulle selge eller fravike prinsippet om at fjellstyrets hytter skal driftes av fjelloppsynet. Fastsetting av priser for storviltjakt For å forenkle systemet rundt veiing og oppgjør for felte elg, gjorde fjellstyret i 2023 en omlegging av prissystemet. Oppgjør for skutt elg skjer etter fastpris pr. dyr for kalv og ungdyr. Grunnlaget for fastpris er snittvekt for skutt elg på Snåsa siste 3 år, og tilsvarende kilopris i pristabell fra Nord-Trøndelag fjellstyresamband (NTFS). For voksne dyr elg og alle hjort skjer oppgjør etter veid slakt og pristabell. For å dekke opp kostnadsveksten, justerte fjellstyret prisene pr. kg for skutt elg opp med 6,5 % i henhold til anbefalinger fra NTFS. For å stimulere til økt jaktinnsats ble grunnavgifta for kalv økt til kr. 4 500, og for ungdyr og voksne til kr. 5 000. Revidering av forvaltningsplan for Blåfjella/ Skjækerfjella nasjonalpark Arbeidet med revidering av forvaltningsplanen ble gjenopptatt i 2023, og fjellstyret har brukt mye ressurser på å gå gjennom gjeldende plan og nytt planutkast, for å gi innspill til nasjonalparkforvalter. Arbeidet videreføres i 2024. Utvidelse av beiteområde for Skjækra sambeitelag Skjækra sambeitelag søkte om utvidelse av sitt beiteområde for sau. Utvidelsen gjaldt i hovedsak områder nord og vest for dagens beiteområde. Fjellstyret arrangerte et møte mellom berørte seterbrukere og beitelaget, og søknaden ble etter det sendt på høring. Beitelaget valgte imidlertid å trekke søknaden om utvidelse, før den ble behandlet i fjellstyret. Tilskudd fra fjellstyret Fjellstyret har i 2023 gitt tilskudd til følgende allmennyttige formål: - Kr. 2 000 til Meirsmak i forbindelse med arrangement - Kr. 1 500 til Såmmårkauk i forbindelse med arrangement - Gavekort på hytteweekend til Snåsavatnet Fiskefestival - Gavekort på sesongkort fiske til Krogsgården SA og Sørfjellrennet

8 Setring og beitedyr Storfe slippes fortrinnsvis på seterretter i statsallmenningen, men også i beitelag. Aktive beitelag som slapp storfe i statsallmenningene er Ismenningen- og Grønningen beitelag. Bruken av statsallmenningene Vassdraget Grønningen – Holden er mye brukt av padlere. Her der det Skogn Folkehøgskole som kommer over Grønningen.

9 År Antall Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. undersøkte Bjørn Gaupe Kongeørn Jerv ukjent rovvilt ulv kadavre sau 2013 99 75 6 8 2014 40 26 9 4 2015 68 51 8 4 1 4 2016 90 32 25 1 5 2017 125 65 6 2 1 5 2018 76 16 4 3 7 7 2019 65 13 2 4 12 1 2020 51 22 2 1 2 2021 123 44 4 5 1 14 2022 126 77 1 2 10 2023 33 14 1 2 1 3 År Antall Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. Antatt/dok. registrerte Bjørn Gaupe Kongeørn Jerv ukjent rovvilt Ulv kadavre rein 2013 70 21 3 27 19 2014 24 5 4 3 3 8 2015 29 1 5 3 15 4 2016 37 1 3 5 10 12 2017 42 11 3 12 11 2018 45 8 3 15 9 2019 33 7 3 8 10 2020 60 1 4 6 31 5 2021 52 6 7 20 14 2022 43 2 10 16 9 2023 46 6 8 15 11 Sum antall undersøkte kadavre stemmer ikke med fordelingen, da et stort antall kadavre er så gamle at det ikke er mulig å anslå dødsårsak. Det reelle tapstallet er også høyere enn det som blir funnet og registrert. Det ble skutt to bjørner i Snåsa i 2022, og i 2023 ble det skutt en bjørn relativt tidlig i beitesesongen. Dette kan være noe av forklaringen på at antall sau/lam tatt av bjørn sank betydelig i 2023. Registrerte tap av sau og tamrein på beite i Snåsa kommune Sau slippes fortrinnsvis i beitelag, men også som enkeltbesetninger med beiteavtale på statsallmenning. Aktive beitelag for sau som beiter helt eller delvis i statsallmenningene er Skjækra-, Raudbeinsetra-, Murbrekkfjellet saubeitelag. Det foregår reinbeite i alle statsallmenningene i Snåsa. Distriktene som har areal som også omfatter statsallmenningene på Snåsa er Låarte sijte, Skæhkere sijte og Tjåehkere sijte.

Småviltjakt Snåsa fjellstyre utfører årlig taksering i forkant av småviltjakta. Takseringa skjer etter distance-metoden, og det gir oss et tetthetsestimat på antall liryper pr. km2, tetthet av voksen fugl og kyllingproduksjon 10 Når både småviltjakt, elgjakt og høstferie faller sammen med reinsamling og høstslakt, er man avhengig av å prøve og finne løsninger lokalt. 6 Sum antall undersøkte kadavre stemmer ikke med fordelingen, da et stort antall kadavre er så gamle at det ikke er mulig å fastslå dødsårsak. Det reelle tapstallet er også høyere enn det som blir funnet og registrert. Det ble sku� to bjørner i Snåsa i 2022, og i 2023 ble det sku� en bjørn rela�vt �dlig i beitesesongen. De�e kan vær noe av forklaringen på at antall sau/lam ta� av bjørn sank betydelig i 2023. Småviltjakt Snåsa �ellstyre u�ører årlig taksering i forkant av småviltjakta. Takseringa skjer e�er distance-metoden, og det gir oss et te�hetses�mat på antall liryper pr. km2, te�het av voksen fugl og kyllingproduksjon pr. lirypepar. Det er Snåsa jeger- og fiskeforening som gjennomfører takseringa på vegne av �ellstyret. Takseringa for 2023 viste en svak nedgang i både bestandste�het og kyllingproduksjon fra 2022, men i praksis en bestand på omtrent samme nivå som �oråret. Ut fra takseringene kan det se ut som vi er i bunnområdet i de naturlige svingningene i bestanden. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Es�mert te�het (m/95% konf. intervall) År Mange områder i Sør-Norge hadde rela�vt dårlige takseringer på rype i 2023, og både Statskog, flere �ellstyrer og store private eiendommer valgte å stenge eller å ha veldig strenge begrensinger på kortsalget denne høsten. For Snåsa �ellstyre sin del var det med 0 2 4 6 8 10 12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Produksjonses�mat (antall kyllinger pr. høne) År Produksjonsestimat rype 2023.pdf 1 21.02.2024 12:39:13

11 pr. lirypepar. Det er Snåsa jeger- og fiskeforening som gjennomfører takseringa på vegne av fjellstyret. Takseringa for 2023 viste en svak nedgang i både bestandstetthet og kyllingproduksjon fra 2022, men i praksis en bestand på omtrent samme nivå som fjoråret. Ut fra takseringene kan det se ut som vi er i bunnområdet i de naturlige svingningene i bestanden. Mange områder i Sør-Norge hadde relativt dårlige takseringer på rype i 2023, og både Statskog, flere fjellstyrer og store private eiendommer valgte å stenge eller å ha veldig strenge begrensinger på kortsalget denne høsten. For Snåsa fjellstyre sin del var det med grunnlag i taksering eller statistikk, ikke noe som tilsa at vi måtte regulere jakta veldig strengt i 2023. Storviltjakt Totalt ble det skutt 32 av 62 tildelte elg i 2023, noe som gir en fellingsprosent på 52. Dette er litt lavere enn i 2022. Selv om fellingsprosenten er lavere enn ønsket, skytes det relativt jevnt i alle tildelingskategorier. Det medfører at vi kommer greit ut i forhold til målene i bestandsplanen, og nesten 70 % av alle dyr som skytes er ungdyr (inkl. voksen ku mindre enn 150 kg). Det skytes imidlertid litt mer hanndyr enn planlagt. Det henger sammen med at mange velger å skyte kalv i stedet for kvige, og at man ønsker å spare på produksjonsdyrene (voksne kyr) i fjellskogen, når man opplever at det er mindre elg i områdene. Selv om prosent hanndyr skutt av alle skutte dyr blir litt høy, er ikke antallet okser skutt høyt sett i forhold til arealet. Avskytinga viser følgende fordeling: Fjellstyret valgte likevel, av føre-var hensyn og frykt for stor tilstrømning av jegere, å sette ned bag-limit noe og ha ekstra kontroll på jaktkortsalget utover høsten. Samlet statistikk for rypejakta 2023 viser et uttak på 1775 liryper. Dette utgjør 8,3 % av årets lirypebestand. I fjellstyrets forvaltningsplan for småvilt viser vi til at ved en estimert lirypetetthet på 15–20 ryper pr. km2, vil et uttak på inntil 15–20 % være bærekraftig for neste års produksjon. Med et uttak på litt over 8 % av årets estimerte bestand er vi derfor godt innenfor rammene i forvaltningsplanen. Fra Skjækerfjella. Forvaltningsplanene for både Blåfjella/ Skjækerfjella nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde er nå under revidering. Fjellstyret deltar aktivt i dette arbeidet. Fellingsprosent 2021 2022 2023 Mål i bestandsplan Totalt felt ungdyr 70 67,6 71,9 min. 65 % Totalt felt kalv 47,5 43,2 50 min. 40 % Totalt felt eldre ku 5 5,4 9,4 maks. 15 % Totalt felt eldre okse 25 27 18,8 Totalt felt hanndyr 1,5 og eldre 57,1 66,7 50 maks. 55 % Antall dyr tildelt 62 62 62 Antall dyr felt 40 37 32

12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sum Døgn 395 502 565 528 596 696 718 828 874 875 1041 1096 794 773 0 200 400 600 800 1000 1200 Utvikling i utleiedøgn i Snåsa Fjellstyre 2010- 2023 Utleiedøgn 2023.pdf 1 21.02.2024 14:08:40 Fiske Salget av fiskekort på statsallmenningen har gått ned igjen siden toppen under koronaårene i 2020 og 2021. Hytteutleie Vi ser samme trenden på bruken av fjellstyrehyttene som på salget av fiskekort. Etter koronaårene har det gått ned igjen, og hytteutleia har nå stabilisert seg på litt under 800 utleiedøgn i året. Tabellen under viser utviklingen over antall solgte utleiedøgn på fjellstyrehyttene.

13 Ny båt på plass ved Dalvasshytta.

14 Det er en målsetning for fjellstyret at fjelloppsynet skal kunne ta på seg oppdrag i statsallmenningen, for å bygge på det feltapparatet som har sin arbeidsplass i disse områdene. SNO er den viktigste samarbeidspartneren for fjellstyret i så måte, men fjelloppsynet utfører også oppdrag for flere andre aktører. Nedenfor er en oversikt over utførte tjenestekjøpsoppdrag for fjelloppsynet i 2023: Administrativt arbeid og oppsyn Refunderbart fjellstyrearbeid danner grunnlaget for søknad om oppsynsrefusjon fra Landbruks- og matdepartementet, via Statskog, i henhold til fjellovens bestemmelser. I underkant av 70 % av det totale, årlige timeantallet er refunderbart arbeid. Siden 2021 er antall årsverk i fjellstyret noe redusert, og timeantallet har gått ned fra 6 311 i 2021 til 5261 i 2023. Reduksjonen har vært en tilpasning til den økonomiske situasjonen i fjellstyret.

15 Nedenfor er en oversikt over utførte tjenestekjøpsoppdrag for fjelloppsynet i 2023: • SNO rovviltkontakt: - Kadaverregistreringer på sau og rein - Familiegrupperegistrering gaupe - Yngleregistrering jerv - Bestandsovervåking/skit- og hårinnsamling bjørn • SNO oppsyn i verneområder: - Kontroll av verneforskrift - Tilsyn med leirplasser, utkjøring av ved - Kontroll/registrering rovfugl og rovdyr - Snømåking hus Gressåmoen • Nasjonalparkstyret: - Kavvelegging av sti forbi Eggenseteren til Langvatnet - Ferdigstilling av bru over Storsteielva • Statskog SF (utover grunneieroppsynet i statsallmenningen) - Oppsyn på Holden Statskog, Bangsjøan og Gressåmoen Statskog • Lierne Nasjonalparksenter IKS: - Oppsetting og drift av hårfeller for DNA innsamling av bjørn - Oppgradering av hovedinnfallsport Grønningen • Norges fjellstyresamband: - Instruktør og kursing nødnett hos fjelloppsynet • Midnoco: - Losoppdrag nødnettstasjoner • Snåsa kommune: - Ferdselsåreprosjektet • Norsk institutt for vannforskning/NIVA: - Vannprøver Luru Fjelloppsynet deltok på vintersikkerhetskurs arrangert av SNO. Redning av person som har gått gjennom isen var en av øvelsene.

Fjelloppsynet utfører oppsyn for Statskog SF som er grunneier i statsallmenningene, og for fjellstyret. Oppsynsarbeidet er integrert i, og foregår i kombinasjon med andre oppdrag i fjellet, og hovedsakelig så dreier det seg om oppsyn med bruken av områdene, kontroll av is- og føreforhold, rovvilt og rovfugl, motorferdsel, informasjon og prat med brukere av statsallmenningene. 16 Det er informert og kontrollert ca 450 personer i forhold til ulike lovverk innen miljølovgivningen. Kontrollvirksomheten foregår under ledelse av og i samarbeid med politiet. Ingen forhold er rapportert i 2023. Det forebyggende arbeidet som gjøres ved at fjelloppsynet er til stede i statsallmenningen gjennom hele året, er av stor betydning. Det er nå oppført sikringsbu ved Nåvasshytta.

17 Oppsyn i vårfjellet i kombinasjon med kadaverregistreringer. Fra arbeid utført for fjellstyret i 2023 kan det blant annet nevnes følgende: - Rundvasking, vedfrakt, søppel og løpende vedlikehold av fjellstyrehyttene - Tilrettelegging med ny båt, teltplatting, utedo og kavell ved Leirsjøen - Drift av leirplasser i Østre Grønningen - Oppsyn jakt/fiske/motorferdsel - Merking av rekreasjonsløype til Andorsjøen og stikking av løyper til Andorsjøhytta og Nåvasshytta - Ny båt ved Dalvasshytta - Nytt solcelleanlegg på Roktsjøhytta Det er satt opp sikringsbu ved Nåvasshytta. Selve bygginga var det byggmester Jan Åge Øien som hadde, mens fjelloppsynet utførte grunnarbeidet. Sikringsbua er en viktig sikkerhetsoppgradering for brukerne av Nåvasshytta. Fjellstyret vil føre opp ny hytte og nytt uthus ved Nåvatnet så fort søknaden om spillemidler til tiltaket er innvilget.

18 Rundt årsskiftet var det relativt lite snø i fjellet, og fine iser på elver og vann. Så kom det mildværsperioder både i januar og februar, med stor vannføring og flom. Mange av isene på bekker og elver gikk opp, og det ble vanskeligere å ta seg fram. I mars kom snøen, og flere perioder med mildvær, etterfulgt av kulde og snø gjorde at reinbeitene på fjellet låste seg helt. Reinen måtte trekke ned i skogene, og jerven hadde med sin lave vekt og store labber et bra fortrinn, og jaktet aktivt på reinen. Vinterføret holdt seg veldig bra til langt ut i mai, men så slo det om til varme og stor snøsmelting. Forsommeren i juni ble fin. 19. juni var det en stor skogbrann ved Kleiva i Lurudalen. For jegerne startet jakthøsten bra rent værmessig, men snøen kom tidlig i fjellet. Allerede i midten av oktober var det 15-20 cm nysnø ved Grønningen. November og desember ble preget av streng kulde i lange perioder. Isen på både elver og vann la seg og ble sterk, faktisk så sterk at den i fjellet holdt flere runder med mildvær og flom senere på vinteren. Det er relativt stor aktivitet på jerven i Snåsafjella. Det ble dokumenter 4 jerveynglinger på Snåsa i 2023, i tillegg til flere ynglinger rett over kommunegrensa. En av ynglingene ble tatt ut av Miljødirektoratet/SNO. Det observeres også både enkeltbjørner og binner med unger. Det ble gitt fellingstillatelse på ei binne med årsunger som rev sau i Roktdalen, men denne ble ikke funnet og felt. En bjørn ble skutt under skadefelling ved Skarslia, nord for Snåsavatnet. Ut fra det man registrerer av familiegrupper på gaupe, antall kadavre tatt av gaupe og oppgangen i rådyrbestanden, så ser det ut som gaupebestanden på Snåsa ennå er noe mindre enn den var for noen år tilbake. Både jaktfalk og kongeørn observeres jevnlig i sine territorier, og hekkinger er påvist. Fiskeørna kommer innover til sine faste reirplasser helt i slutten av april, og hekker trofast. Inntrykk fra fjellet, rovfugl og rovdyr Registreringsarbeid på rovvilt gjøres på oppdrag for, og i samarbeid med SNO. Her er det ei bjørnebinne med to unger som har kommet ut på vårsnøen.

Fjellstyrets årsregnskap for 2023 viser et driftsresultat på kr. 534 349,- og et årsresultat på kr. 787 059,-. I all hovedsak skyldes det positive årsresultatet et større tjenestesalg enn budsjettert, flere prosjekter hvor det er innvilget tilskudd og en høy kalkulert gevinst ved avgang av driftsmidler på grunn av erstatning etter brann. I tillegg har det vært noe lavere lønnskostnader enn budsjettert. Finansinntektene har også vært høyere enn forventet. 2023 2022 2021 Driftsinntekter 5 555 105 5 401 266 5 271 702 Driftsresultat 534 349 333 336 295 869 Årsresultat 787 059 390 339 320 033 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 Balansesum 8 817 392 7 994 636 7 622 549 Egenkapital 8 169 766 7 382 708 6 992 369 Egenkapitalprosent 92,7 92,3 91,7 Økonomi Snåsa, mars 2024 Lars Erik Almo (styreleder) Laila Åsvold (nestleder) Bengt Mattias Jåma Vanja Aasum Per Opheim Vidar Formo (Fjelloppsyn/dl.) 19 Fjellstyret har vedtatt ny båtplan for perioden 2023 – 2030.

Restaurering av brua over Seterbekken i Seisjødalen. Fjelloppsynet skiftet ut hengebrua over Storsteinelva, på stien til Finnbekken hyttefelt og videre inn til nasjonalparken. Oppdraget har vært et tjenestekjøp fra nasjonalparkstyret. Foto: Fjellstyrets ansatte Grafisk produksjon: Fagtrykk - Namsos Leirsjøen er lett tilgjengelig på sommerstid. Her har fjellstyret tilrettelagt med gapahuk og gratis utleiebåt. I 2023 ble det satt opp utedo og teltplatting, og det ble lagt kavel på stien. På oppdrag fra nasjonalparkstyret blir det kjørt ut ved til utvalgte leirplasser i nasjonalparken. Frakt av furustokker som er hogd og barket, og som skal bli brukar på Storsteinelvbrua. På oppdrag fra Lierne nasjonalparksenter IKS har fjelloppsynet oppgradert hovedinnfallsporten ved Grønningen med nye infotavler. Snåsa kommune sin nasjonalparkbauta har stått ved Gressåmoen, men kommunen har nå bestemt at den skal flyttes til Grønningsområdet. Fjelloppsynet har blitt forespurt om å gjøre jobben.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=