SOROPTIMA nr 1 2023

01-2023 Årgang 76 Tema Kvinnehelse

2 NORSK SOROPTIMA • LEDER • Det nye Soroptimiståret er godt i gang, våren er i anmarsj, og flere lyse timer er godt for humøret og pågangsmotet! Velkommen til alle nye tillitskvinner som har påtatt seg verv fra 1.januar! Vi trenger innsatsen fra dere, og ønsker lykke til med oppgavene! Det er ingen tvil om at vi trengs, både her hjemme og globalt, for å bidra til en verden der kvinner får de samme rettigheter og utdanningsmuligheter som menn. «Vi står opp for kvinner». Vår visjon ble satt på prøve da krigen i Ukraina brøt ut. Vår støtte har vært viktig, både til våre fadderklubber i Moldova, og til gode prosjekter i Norge hvor det bosettes mange flyktninger også i 2023. Våre 8.mars-arrangement vil belyse utfordringer kvinner står overfor. Dette vil også være et tema i denne utgaven av Soroptima med Blikk på kvinnehelse. Det er heldigvis en økende interesse for forskning på temaet Kvinnehelse. Vi har forventninger til at det regjeringsoppnevnte utvalgets NOU-rapport skal føre til økt oppmerksomhet, oget bedre og lettere tilgjengelig behandlingstilbud for spesifikke helseutfordringer som rammer kvinner i Norge. Vi blir kjent med House of Femme, to kvinnelige gründere som har etablert egen bedrift med kompetanse på kvinners helseutfordringer. Strategiplanen 2024-2028 ble lagt frem på informasjonsmøtet i januar. Klubber og tillitskvinner har gitt mange gode høringsinnspill. Den endelige strategiplanen legges fram til beslutning på Representantskapsmøtet 16. september. Strategiplanen vil være retningsgivende både for Unionen, tillitskvinner, og klubbenes engasjement og aktiviteter. Det har vært stor kursaktivitet i 2022. Takk til deltakere på kurset i styrearbeid, og på kurset «Fokusområder, Rapportering og Påvirkning». Stort oppmøte og deling av kunnskap. Vi kan være stolte Soroptimister! Vi takker for gode bidrag og rapporter fra unionens klubber og tillitskvinner. Europaføderasjonen har mottatt hele 302 Programfokusrapporter (PFR) fra Norgesunionens klubber. Et fantastisk tall! SIE hadde et spesielt fokus på Kjære soroptimister! Women in War Zones, innsatsen for flyktninger fra Ukraina. Mange klubber har gitt betydelige beløp og gjort en stor innsats for flyktninger i sitt nærmiljø. Vi vet at mottakerne har satt stor pris på våre bidrag. Hele 12 klubber har rekruttert to eller flere nye medlemmer i 2022! Flott innsats og velkommen til alle nye soroptimister! Takk til hver enkelt Soroptimist for det gode arbeidet dere gjør! La oss bruke tiden fremover til prosjektarbeid – drivkraften i vår organisasjon – det er prosjektene som gjør oss synlige. Ta Soroptima med ut i solen – god påske til dere alle! Soroptimisthilsen Grethe Mary Sørensen Unionspresident

3 NORSK SOROPTIMA • INNHOLD • Nabo til krigen 16 Vennskapsklubber 19 Nye medlemmer 21 Tre spørsmål – aktuelle møtetema innen helse 18 Innhold Med blikk på kvinnehelse 9–11 Forsiden: To minutters pause for spreke damer som er midt i en styrkeøkt sammen på House of Femme i Trondheim. De mener treningen har gitt dem en mye bedre hverdag, både når det gjelder fysisk styrke og velvære, og ikke minst setter de pris på den gleden de får ved trening og sosialt samvær med andre kvinner på et treningssenter som kun er for kvinner. Kjære Soroptimister 2 Ny redaksjon i Trondheim 4 Utdanningsfondet 5 Fokus 7 Med blikk på kvinnehelse 9 Faktabokser 12 Den store forskjellen 14 Nabo til krigen 16 Tre spørsmål – aktuelle møtetema innen helse 18 Zoom-møte mellom vennskapsklubber 19 Min bok 20 Tre nye medlemmer i Haugesund Ung observatør 21 Orangedager 22 Annonser: Invitasjon SNLA 2023 i Sverige Stilling ledig 23 Informasjon 24

4 NORSK SOROPTIMA Det blir spennende! Gammel og ny redaksjon hadde et hyggelig og nyttig møte i fjor høst i Trondheim. Vi fikk mange gode tips som vi tar med oss i de to årene vi har ansvar for bladet. Vår plan er å følge Unionens strategiplan og satsingsområder som hovedtema for bladet. I tillegg håper vi å få inn mye stoff fra klubbene, fra komiteer og grupper i Unionen og fra tillitskvinner med verv i organisasjonen. I vårt første blad har vi valgt Kvinnehelse som tema. Dette bl.a. med bakgrunn i at kvinnehelse har fått en stadig større oppmerksomhet i samfunnsdebatten den senere tiden, og at det regjeringsutnevnte utvalget fra 2021, kom med en NOU 2023: 5 Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse – 02.03. 2023. Den nye redaksjonen i SI Trondheim består av: Åse Lie (redaktør), Janne Kolberg, Mari Elin Øksendal, Randi Utne Holt og Marit Rygvold. Redaksjonen av Soroptima er nå flyttet fra Borge til Trondheim Påtroppende redaksjon fra SI Trondheim samlet på Bakklandet med hyggelig besøk fra SI Borge. Fra venstre: Mari Elin Øksendal, Åse Lie, Jorunn Krosby, Marit Rygvold, Janne Kolberg, Britt Johansen, Ninna Garm og Randi Utne Holt Mari Elin Øksendal Åse Lie Jorunn Krosby Marit Rygvold Janne Kolberg Britt Johansen Ninna Garm Randi Utne Holt

5 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Utdanningsfondet er vårt felles store og kontinuerlige prosjekt i Norgesunionen som får oppmerksomhet langt utover Norgesunionen. Et slikt stort prosjekt som driftes år etter år, gir struktur og forutsigbarhet. På alle nivå i Soroptimistorganisasjonen, er utdanning et av våre fremste fokusområder, og utdanning er alles globale bærekraftsmål nr fire. Utdanning vet vi gjør en stor forskjell, derfor er arbeidet med Utdanningsfondet et svært meningsfullt arbeid som vi alle kan bidra i. Utdanningsfondet – vårt felles prosjekt i Norgesunionen! Utdanningsfondets styremedlemmer er tilknyttet Oslo Soroptimistklubb og Kristiansand Øst Soroptimistklubb Fra venstre bak: Cecilie Bjerke Skjømming (Kr.sand Øst - sekretær fra 01.01.23), Monica Faye (Oslo – styremedlem), Marie Borgen (Kr.sand Øst- leder fra 01.01.23), Kari Fredriksen Sarnes (Oslo – styremedlem) Fra venstre foran: Thea Bjørnstøl (Kr.sand Øst – styremedlem-vara) og Berit Smedstad Paulsen (Oslo – styremedlem) Av Utdanningsfondet

6 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • • Støtte gis til enkelte kvinner som bor i land som er kategorisert som utviklingsland (OECD-måling som Utdanningsfondet forholder seg til) • Det aktuelle landet må ha en union og/eller en Soroptimistklubb som søker på vegne av enkeltpersoner • Styret i utdanningsfondet sender ut informasjon om fondet til landenes union og til den enkelte klubb, og legger ved informasjonsskriv og søknadsskjema • De aktuelle klubbene må selv gjennomføre søknadsprosessen og sende søknadene til Utdanningsfondet • Styret i Utdanningsfondet mottar søknader • I april / mai behandles alle søknadene og det tildeler stipender og avslag sendes til de som må få det • Klubben må være tilknyttet en bank med internasjonale betingelser for å få stipendet utbetalt • Selv om ikke utdannelsen er avsluttet, må klubben sende inn rapport over den enkelte som har fått støtte for det året det gjelder. Når de har avsluttet studiet helt må de sende inn kopi av vitnemål. I skrivende stund mottar vi også rapporter for studieåret 2021–2022. Det er rørende lesning. I neste Soroptima skal vi dele litt fra disse rapportene. Vi i styret skal gjøre vårt til at den enkeltes utdanning bli fulgt opp gjennom den lokale Soroptimistklubb, og vi skal følge opp den enkelte klubb hvis de ikke rapporterer slik de skal. Har dere lyst til å dele med oss hvordan dere samler inn penger til Utdanningsfondet, hører vi veldig gjerne fra dere. Det kan kanskje det være til inspirasjon for andre klubber? Hilsen styret i Utdanningsfondet Litt om søkeprosessen for å få stipend av Utdanningsfondet: Kjære Soroptimistvenner – We stand up for women, together! Takk for at dere støtter Utdanningsfondet – Lykke til med lotteriet internt i den enkelte klubb og innsamling av gaver. Ta gjerne kontakt Ønsker dere mer direkte informasjon til klubben og/eller noe dere lurer på? Vi skal svare og hjelpe så godt vi kan. Marie Borgen mia.borgen@gmail.com mob: 970 63 473

7 NORSK SOROPTIMA • TEMA: KVINNEHELSE • FOKUS er en paraplyorganisasjon med 48 medlemsorganisasjoner i Norge, blant dem, Norgesunionen av Soroptimistklubber. Organisasjonen jobber gjennom programarbeid i syv Afrikanske og Latinamerikanske land, og jobber politisk som pådrivere for at norsk utviklings- og utenrikspolitikk skal sette kvinners rettigheter og likestilling høyt på agendaen. Programarbeid omfatter mobilisering av lokalsamfunn, styrking av folks kunnskaper og bevissthet, tilgang på prevensjonsmidler og veiledning om prevensjonsbruk, tilgang på trygge aborttjenester, videreopplæring av helsepersonell, og påvirkningsarbeid for å fjerne restriksjoner for tilgang på tjenester. Å lære opp og organisere kvinner i påvirkningsarbeid er en nøkkel til å fremme likestilling og sosial endring. En rekke prosjekter retter seg også mot menn for å endre deres holdninger og adferd. Mange millioner lever i land hvor svangerskapsomsorg og fødselshjelp er dårlig utviklet, og hvor trygg abort er helt eller delvis forbudt. De fleste av verdens strengeste abortlover finnes i Latin-Amerika, Asia og Afrika, og det rammer de aller fattigste hardest. I flere land er det totalforbud mot abort. Men strenge abortlover fører ikke til færre aborter, bare farligere aborter. Det er beregnet at minst 22 800 kvinner dør hvert år som følge av utrygge aborter (Guttmacher Institute, 2018). Sammen med lokale organisasjoner og nettverk jobber FOKUS for at kvinner skal få bestemme over sin egen kropp. Som eksempel blir voldtatte jenter i Guatemala nektet abort helt ned i 10-årsalderen. Med støtte fra lokale organisasjoner bidrar FOKUS til å bistå disse jentene til rettslig hjelp og psykososial oppfølging. FOKUS styrker jenters og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) i Afrika og Latin-Amerika Av Joar Svanemyr, programrådgiver, FOKUS DE DOM NERGI LE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREK BYER O LOKAL UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKEST MELLOM INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR FOKUS sitt overordnede mål er å forbedre jenter og kvinners seksuelle og reproduktive helse gjennom bedre tilgang på tjenester og beskyttelse av rettigheter.

Utdanning om faren ved Kvinnelig kjønnslemlestelse på en skole i Dodoma i Tansania. 8 NORSK SOROPTIMA • TEMA: KVINNEHELSE • Dette er i tråd med FN’s bærekraftsmål Nr. 3.7. som lyder; «Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, inkludert familieplanlegging og tilhørende informasjon og opplæring, og sikre at reproduktiv helse innarbeides i nasjonale strategier og programmer». Over 200 millioner ønsker å unngå graviditet, men bruker ikke prevensjon fordi de ikke har tilgang til det, ikke vet hva det er, det er for dyrt, de får ikke lov av mannen sin eller religiøse normer forbyr slike hjelpemidler (WHO 2018). I Colombia har FOKUS åpnet tre klinikker i fattige bydeler hvor kvinner nå får hjelp tidlig, så medisinsk abort kan gjennomføres. I perioden 2019-2021 fikk over 30 000 kvinner og jenter medisinsk hjelp. En kampanje ble startet for å endre loven som la sterke begrensninger på tilgang til

9 NORSK SOROPTIMA Det er blitt mer interesse for, og større etterspørsel etter bedre og økt forskning på temaet. Forskning på kvinnesykdommer har hatt lav prioritet og ikke høy status i akademia. Regjeringen oppnevnte derfor et utvalg i 2021 som 2. mars 2023 overleverte NOU 2023:5, med tittelen «Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse» til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (NOU = Norges Offentlige Utredning). Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning (tidligere Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse), ble opprettet allerede i 2006. Siden da har forskning og kunnskap om kvinnesykdommer gradvis fått mer oppmerksomhet i samfunnet. Det er også etablert private klinikker med fokus på kvinnehelse som f.eks.: • Kompetansesenter for kvinnehelse • Asker Kvinnehelse • House of Femme i Trondheim • Oslo kvinnehelsesenter • TEMA: KVINNEHELSE • Med blikk på kvinnehelse Typiske kvinnesykdommer rammer en skremmende stor andel av den kvinnelige befolkningen. Disse sykdommene kan for mange gi dårlig psykisk helse med angst og depresjoner i tillegg til de kroppslige symptomene. Det er dessverre også veldig vanlig at en stor andel av disse kvinnene går med plagene sine i mange år før de oppsøker hjelp. Soroptima har snakket med Simone Anzjøn Holbø og Mona Rygvold Reppe, gründere som driver House of Femme i Trondheim. Begge har fysioterapiutdanning med bekkenbunnsplager som spesialitet. House of Femme åpnet i november 2018 og er en tverrfaglig behandlingsklinikk, og et treningssenter for kvinner. Navnet ble valgt med ønske om at alle kvinner skal kunne føle seg hjemme der. Hvilke tilbud har dere ved House of Femme? Behandlingsklinikken har fysioterapeuter, kiropraktorer, jordmødre, osteopater, ernæringsterapeut, lege, psykolog, ammeveileder og akupunktør mm., som alle jobber tverrfaglig ved behov. Treningssenteret er utelukkende for kvinner i alle aldre, fra unge til seniorer både med og uten helseutfordringer. Der kan de trene i trygge omgivelser med moderne treningsapparat og få støtte fra kompetente instruktører. Man kan delta i gruppetimer og man kan drive egentrening. Velværeavdelingen som tilbyr blant annet fotterapi, massasje, hudterapi og neglepleie, har også fått plass på senteret. Simone Anzjøn Holbø og Mona Rygvold Reppe, fysioterapeuter spesialisert på bekkenbunnsproblematikk og gründere av House of Femme. Av Redaksjonen

10 NORSK SOROPTIMA • TEMA: KVINNEHELSE • Hvilke kvinnesykdommer er typiske for pasientene ved Behandlingsklinikken? Som «bekkenbunns-fysioterapeuter» møter vi mange kvinner med lidelser knyttet til underlivet. Vi ser at plagene i stor grad påvirker både selvfølelse, aktivitet, sosialt liv og seksualitet. De mest vanlige plagene vi ser er følgende: Urinlekkasje, som rammer 1 av 4 norske kvinner. Hovedårsaken er graviditet og fødsel. Mange som driver med idrett som f.eks. løping, turning etc. er også plaget med dette, selv de som ikke har fått barn. Resultatet er at de blir hemmet i sine prestasjoner og ikke greier å hevde seg i sporten. Dette påvirker igjen fysisk aktivitet og rammer helsen fysisk og psykisk. Flere toppidrettskvinner plages med lekkasje, og det samme gjelder for kvinner i overgangsalderen. Klinikken erfarer at både toppidrettsutøvere og kvinner i overgangsalderen som er plaget med urinlekkasje, har god effekt av målrettede tiltak. Dette er ofte spesifikke øvelser som aktiverer bekkenbunnsmusklene og styrker disse ved repeterende og korrekt trening. Vulvodyni er vedvarende ubehag, smerter eller brenning i kvinnens ytre kjønnsorgan (vulva) der det ikke finnes tegn til annen sykdom eller årsak. Forskning viser at dette rammer 1 av 5, og det tar i gjennomsnitt 7 år før kvinnen ber om hjelp. Vaginisme er spenninger i bekkenbunnsmusklene. Dette gjør at skjeden føles trang/trangere enn den egentlig er, og at det kan være vanskelig, eller til og med umulig å føre noe inn. Underlivsprolaps er svekkelse av støttevev og muskler i underlivet, slik at bekkenorganene (blære, livmor og tarm) mister støtte, og skjedeveggen kan bukte seg innover, både foran, bak og ved sidene. Andre symptomer kan være tyngdefornemmelse, lekkasje, følelse av åpenhet og vansker med å tømme tarm/blære. Graviditet og fødsel kan gi betydelige helseplager som f.eks. bekkenleddsmerter, svangerskapskvalme, svangerskapsdiabetes, svangerskapsforgiftning, delte magemuskler og fødselsskader. Sistnevnte er utbredt i utviklingsland, der dødeligheten ved svangerskap og fødsel er stor. Endometriose er en tilstand der vev av liknende type som slimhinnen i livmoren (endometrium) vokser utenfor livmorhulen. Sykdommen gir mye smerter og kan påvirke fertiliteten. Vi ser ofte også smertetilstander i underlivet hos de med endometriose. Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er en tilstand som kjennetegnes av økt nivå av mannlige kjønnshormoner, mange små blærer (cyster) på eggstokkene og sjeldne og uregelmessige menstruasjoner. Sykdommen fører ofte til barnløshet, overvekt og uønsket hårvekst. Ofte medfølger utmattelse og depresjon. Tilstanden rammer ca. 15% av kvinner i fertil alder. Hvordan utnyttes senterets brede kompetansetilbud? De ansatte ved House of Femme jobber ofte i tverrfaglige team. Behandlerne ved helseklinikken benytter kompetansen til kolleger med en annen fagbakgrunn ved behov. Personlige trenere med ulike utdanninger innen helse, jobber aktivt ved treningssenteret for å hjelpe kvinner med helseutfordringer tilbake til en aktiv og mest mulig smertefri tilværelse. Astrid Hindbjørgen (69), senior som elsker å trene under kyndig veiledning av fysioterapeut og personlig trener Sigrid Bye Skille.

11 NORSK SOROPTIMA • TEMA: KVINNEHELSE • Vi får nesten daglig tilbakemeldinger fra takknemlige damer som har fått et bedre liv etter at de begynte med regelmessig, tilpasset trening. Forskning viser at omtrent 50 % av alle norske kvinner over 50 år har benskjørhet (osteoporose), og kvinner er mer rammet enn menn. Det viser seg også at kvinner i de Nordiske land er mer rammet enn kvinner i andre deler av verden. Årsaken til forskjellene er ukjent. Både norsk og internasjonal forskning viser (i samlede metaanalyser) at styrketrening er det beste valget for å bevare/ forbedre beinmineraltettheten hos kvinner, fra unge jenter til postmenopausale kvinner. Styrketrening har bemerkelsesverdige effekter på mobilitet, autonomi, livskvalitet og reduksjon av risikoen for fall (opptil 50%). Studier indikerer at styrketrening fremkaller både forebyggende og terapeutiske effekter på osteoporose og diabetes 2. Livslang trening er en effektiv måte å opprettholde beinhelse hos jenter og kvinner. Trening med høy akselerasjon og maksimal styrke, har positiv effekt på muskelskjelettet. En norsk studie (NTNU) tyder på at knebøy kan tjene som en enkel og tidseffektiv strategi for å optimalisere topp benmasse i voksen alder. Hvilke bekymringer deler pasientene med dere? Gjennomgangstonen for altfor mange kvinner med typiske kvinnespesifikke plager, er måten man blir møtt på i helsevesenet, for eksempel uttalelser som at «dette skal man ikke bry legen med». Dessverre er det en del fastleger som har for lite kunnskap om kvinnehelse. Litt satt på spissen, når det gjelder smerter ved samleie, får mange fortsatt høre, «slapp av, drikk vin». Ansatte erfarer at det er en høy forekomst av traumer ved underlivsplager, og fortsatt er mye tabubelagt. Underlivsplager er heller ikke noe man går rundt og snakker om, og det er et lite aktuelt diskusjonstema f.eks. i lunsjpausen. Da er det lettere å snakke om og få sympati for en vond skulder. I februar 2023 ble det arrangert en todagers Kvinnehelse-konferanse i Sandvika, Bærum, med deltakere fra hele landet. Temaet var, «Den gravide kvinnen», og foredragsholderne representerte et bredt spekter fagpersoner som jobber med kvinnehelse, deriblant Simone og Mona. De syntes det var flott å få bidra på en nasjonal konferanse som hadde et tverrfaglig fokus på kvinner og kvinners helse, og de håper at den NOU om kvinnehelse, som kom i mars 2023, fører til at det blir større fokus på dette feltet, slik at flere kvinner kan få hjelp for sine plager. Det er som regel god og effektiv hjelp å få, bare man har tilgang til helsepersonell med riktig spesialkompetanse. Når det gjelder kvinnehelse, er det offentlige tilbudet fortsatt ikke bra nok i Norge. Dette dreier seg i stor grad om at det er mangel på antall ansatte med spesialkompetanse innen kvinnehelse, og at private klinikker blir for dyre. Derfor er det gledelig om det offentlige nå setter søkelys på kvinnehelse. Fysioterapeut Renate Johansen Grønflaten manipulerer bekkenet til en pasient. Jordmor Dorte Kuhn får gleden av å vise ultralyd-video av et lite mirakel i mammas mage til et vordende foreldrepar. Kiropraktorene Rebecca Flack Bergby og Aurora Berntzen fikser det meste, enten det gjelder vonde kjever, stive hofter eller ryggprolaps. Fra venstre: Patricia Lilian Bray Aresvik (83), Karin Ruud Sigstadstø (69), Anne Margit Bergene (62).

12 NORSK SOROPTIMA Faktabokser Norges kvinnelobby er en allianse av 10 organisasjoner som kjemper for alle jenters og kvinners rettigheter • Norsk Kvinnesaksforening • Norske Kvinners Sanitetsforening • Internasjonal kvinneliga for fred og frihet • Juridisk rådgivning for kvinner • Krisesentersekretariatet • Kvinnefronten • Kvinnegruppa Ottar • Kvinneuniversitetet i Norden • Norske Kvinnelige Juristers Forening • SámiNisson Forum/SamiskKvinneforum Av Redaksjonen Variabler innen helse og helseutfordringer relatert til kjønn Variabler innen helse og helseutfordringer relatert til kjønn Ulik biologi, samfunnsmessige ulikheter i levekår og livsbetingelser, og grad av likestilling i samfunnet påvirker kvinner helse. Kunnskap om ulikhetene og bevissthet om disse, kan påvirke uønskede forskjeller mellom kjønnene. Helseutfordringer henger sammen med faktorer som for eksempel utdanning og inntekt, familie og arbeidsliv, geografi, pårørendeoppgaver, vold og overgrep eller det å tilhøre en minoritetsgruppe. • TEMA: KVINNEHELSE •

13 NORSK SOROPTIMA NOU-utvalgets forslag • Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning skal styrkes og flere sentra for forskning på kvinnehelse skal etableres. • Et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter for endometriose og adenomyose skal opprettes. • Mer kunnskap om kjønnsforskjeller og kvinnehelse i helseutdanninger. • Opprette en kvinnehelseportal på nett. • Etablere vulvaklinikker i alle helseforetak. • Gratis prevensjon til alle under 25 år. Kvinners helse de siste 20 år I en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2022 konkluderes det med at kvinners helse er dårligere i dag enn for 20 år siden. Det er imidlertid store variasjoner for ulike aldersgrupper, og det synes som at barn og unge sliter mer enn før med for eks. psykiske plager, hodepine, smerter, søvnproblemer og ensomhet. Kvinner på 25-44 år vurderer sin egen helse som bra. Blant kvinner på 45-65 år har livskvaliteten økt de siste 20 år. Rundt ¾ av kvinner over 67 år, er fornøyd med livet, mens livskvaliteten synker med økende alder og helseplager. Kvinnehelsealliansen er en samling av pasient- og brukerorganisasjoner • Endometrioseforeningen • PMDD Norge • Stoffskifteforbundet • Vulvodymiforeningen • Osteoporoseforeningen • Den norske PCOS–foreningen • Norsk lymfødem- og lipødemforbund • Landsforeningen for kvinner med fødselsskader En gruppe av kvinneorganisasjoner • TEMA: KVINNEHELSE •

14 NORSK SOROPTIMA • TEMA: KVINNEHELSE • Fredag 2. mars presenterte det regjeringsoppnevnte kvinnehelseutvalget rapporten Den store forskjellen som omhandler kvinners helse i et kjønnsperspektiv. Lederen av utvalget, Christine B. Meyer, sier hun ikke var klar over de store forskjellene mellom kvinner og menn når det gjelder sykdommer vi får, og hvor forskjellig de arter seg. (VG 28.09.22). Utvalgsmedlem Elisabeth T. Swärd fra Norske Kvinners Sanitetsforening, sier i et intervju med Soroptima, at kvinners stemme er hørt i utvalgets arbeid. For at intensjonen i NOU-rapporten skal kunne settes ut i livet som tiltak, er det viktig at det kommer en stortingsmelding som alle partier kan enes om. På spørsmål om hvilke deler av arbeidet hun er mest fornøyd med, svarer Swärd at kvinners mange sårbare lidelser har fått plass i NOU’en, og at pasientenes ulike behov ved disse sykdommene er hensyntatt. Det gjelder sykdommer som endometriose, adenomyose, vulvodyni, med flere (se artikkel side 9–11, «Med blikk på kvinnehelse»). Disse kvinnesykdommene er lite kjent blant norsk helsepersonell, og kvinner går i flere år uten å få riktig diagnose og behandling. Swärd ønsker derfor faglige retningslinjer og et kompetanse- og kunnskapssenter for endometriose og adenomyose velkommen. I Sverige er det for eksempel fire senter for endometriosepasienter. Den store forskjellen Ny NOU om kvinners helse Illustrasjon: NOU forside med tillatelse fra regjeringen.no/helse- og omsorgsdepartementet Av Redaksjonen

15 NORSK SOROPTIMA • TEMA: KVINNEHELSE • Hva er viktigst å gjøre de neste 10 årene? Sward: Det viktigste for meg, er å inkludere mer om kjønn og kvinnehelse i utdanningsløpene for helsepersonell, slik at kunnskap og kompetanse økes i helsevesenet. Swärd mener også at den milliarden som er satt av til oppfølging av NOU’en, er en god start, men ideelt sett kunne potten ha vært større ettersom det er 75 forslag til forbedringer. Utvalget har i noe mindre grad sett på kvinners og menns deltakelse i yrkesliv, sosiale liv og familieliv. Sett i forhold til menn, bruker kvinner vesentlig mere tid til pleie av andre medlemmer i familien, oppfølging av egne barn og deltakelse i frivillig arbeid i lag og organisasjoner. Som SSB påpeker, kan disse forskjellene medvirke til at kvinner har større sykefravær, mer deltidsjobb og langtidsfravær og de pensjoneres tidligere enn menn. I forhold til folkehelseperspektivet bør disse tema være en viktig faktor i det videre arbeidet med kvinners helse. Flere norske organisasjoner jobber for kvinners rettigheter og plass i samfunnet. Det finnes en Kvinnehelseallianse og en Kvinnelobby som begge jobber for kvinners rettigheter og plass i samfunnet. Swärd mener at de bør snakke med en felles stemme for å bedre kvinners helsetilbud i Norge. Med den store oppmerksomheten NOU 2023: 5 Den store forskjellen har fått, bør Norske Soroptimister kjenne sin besøkelsestid og gi sin støtte til dette arbeidet. Utvalgsmedlem Elisabeth T Sward fra Norske Kvinners Sanitetsforening,

16 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Snart er det ett år siden det forferdelige og helt utenkelige skjedde. Russland invaderte Ukraina, det var krig, vår nabo var i krig. På Kirkeneskonferansens 2. dag den 24. februar 2022, møttes deltagerne til det som var en sjokkbeskjed ingen ville tro var sant. Hva var det vi så og hørte på nyhetene? Var dette virkelighet eller en drøm? Og så akkurat under Kirkeneskonferansen, hvor våre tre naboland møtes for blant annet å diskutere felles fremtid, felles prosjekter og en åpnere grense med mange muligheter. Utenriksminister Anniken Huitfeldt og den russiske ambassadøren i Norge var gjester her i denne surrealistiske situasjonen. Dessverre var det ingen drøm, men en realitet der Russland var i krig med Ukraina. I konferanseprogrammet var det lagt opp til dialog om en åpnere fremtid, visumfri sone, enklere grensepasseringer, tettere samarbeid og en lys og spennende fremtid med vår nabo Russland. Etter så mange år med et tett og godt samarbeid, skulle vi nå over til et enda enklere og nærere samarbeid innen handel, utdanning, næring etc. Det ble en rask slutt på disse tankene og målene, og vår hverdag ble absolutt en helt annen. Det ble mye snakk om hva nå? Hva vil skje fremover? Hva med åpne grenser og 30 års tett samarbeid både privat, innen sport og kultur og ikke minst næringslivssamarbeid? Nabo til krigen – hva nå? I mange år reiste innbyggerne i grensekommunene til hverandre på idretts- og kulturopplevelser, handleturer eller på besøk til hverandre. Alle som bodde i en radius på 30 km fra grensen på begge sider, kunne reise over på Grenseboerbevis. Mange fylte bensin og diesel til 5 kr literen, andre dro over for en kopp kaffe og blini (russisk pannekake med kaviar), og man handlet på russiske apotek, der de har utrolig mange produkter basert på naturlige urter og røtter – så utrolig spennende! Russerne kom til Kirkenes for å handle klær på Sparkjøp, syltetøy, kaffe og laks, samt reise ut i Europa fra Høybuktmoen flyplass. Altså helt hverdagslige aktiviteter som om det ikke var noen grense. Nå gjelder ikke norske forsikringer i Russland, VISA kortet er ikke gyldig og Utenriksdepartementet anbefaler oss å ikke reise til Russland. Av Nina Danielsen, president i SI Kirkenes Russlands invasjon av Ukraina berører oss alle, selv om vi ikke direkte blir påvirket i det daglige. Soroptimistene i SI Trondheim er både bekymret for og lurer på hvordan denne krigen påvirker våre soroptimistsøstre i Kirkenes. Vi har derfor tatt kontakt med president i Kirkenesklubben, Nina Danielsen, for å få et innblikk i hvordan hverdagen i Kirkenessamfunnet er blitt ett år etter invasjonen. Storskog ved grensen mot Russland

17 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Alle skjønte at det vi trodde ville være en sakte vei mot en åpnere og kanskje med tiden visumfri grense, nå var en saga blott. Vi var redde vi nå gikk mot «jernteppe» igjen. Snart er det gått ett år, og hva har skjedd? Hva er status per i dag? Det ble svært mye oppmerksomhet både på invaderingen og ikke minst på Sør-Varanger kommune, som den eneste kommunen med grense til Russland. Hva med alle samarbeidsprosjektene mellom både bedrifter, organisasjoner, venner og familie gjennom mange år? Vi var redd alt ville stoppe opp, og at vi måtte finne andre markeder og nye inntektsgrunnlag. Mange ministere fra Regjeringen kom på besøk, og de lovte at dette skulle de hjelpe oss med, vi skulle ikke stå alene. De ville bidra slik at næringslivet og bedriftene skulle få hjelp til å finne nye ben å stå på, når Norge nå skulle sette inn sanksjoner mot Russland i håp om en snarlig og fredelig løsning på krigen. Dette skjedde som kjent ikke, og dermed innførte Norge flere og kraftigere sanksjoner, som går ut over det som er bygd opp over mange år! Støtteordningene som er kommet fra Regjeringen, har ikke truffet som ønsket, men næringslivet har klart seg noenlunde bra frem til nå. Det er ennå en lang vei å gå, spesielt når vi har sett gjennom året at krigen drar ut i tid og ikke ser ut til å stoppe med det første. Flere bedrifter har klart å endre inntektskildene, andre har holdt «hodet over vann» og sakte begynt å se seg om etter andre produkter/ markeder, mens noen, heldigvis få, har måttet gi seg. Vi har heldigvis dispensasjon til å tillate russiske båter å anløpe vår havn som en av tre havner i Norge. Dette bidrar til en noenlunde normal forretning inntil videre. Vi vet aldri når denne også stenger. Vårt lille samfunn har tidligere hatt en blanding av russisk og norsk språk i gatene og i butikkene, og russiske biler og busser har blitt sett på som helt normalt. Dette er nå endret. Den siste måneden er det begynt å komme noen russere i privatbiler og busser for å handle, men det vil nok aldri bli som før 24. februar 2022. I januar i år kom krigen i Ukraina nærmere oss, da en russisk Wagner-­ soldat tok seg inn i Norge/Pasvikdalen over russergrensa. Her tok han kontakt med lokalbefolkningen, og han har nå søkt om asyl i Norge. At han ikke ble stoppet på Russisk side, er merkelig, da denne grensen er svært godt bevoktet og nærmest umulig å krysse usett. Denne hendelsen har medført at folk er blitt mer skeptiske, og de har begynt å låse dørene, noe som ikke har vært vanlig tidligere. Hverdagen i vår kommune som nabo med Russland i krig, vil bestandig være en før og etter 24. februar 2022. Vi har innsett med stor sorg, at det lokalsamfunnet vi hadde tidligere med nære relasjoner til våre russiske naboer, kanskje aldri vil bli det samme igjen. Denne sorgen er stor og vanskelig å fatte. Jeg som er oppvokst med Sovjet og jernteppet, har fått en rikdom etter å kunne jobbe, besøke og bli kjent med et fantastisk folk som har gitt oss så utrolig mange muligheter for felles vekst og utvikling. Dette er et savn jeg nå bærer med meg hver dag. Vi blir påminnet krigen hver dag fordi vi tar imot mange flyktninger både fra Ukraina og Russland. Dette er en virkelighet der vi får innblikk i en grusomhet som er et resultat av en forferdelig krig. Måtte vi snart våkne opp fra dette marerittet og komme tilbake til en fredelig hverdag med en fredelig grense til et land i fred. La oss aldri miste håpet! Russiske krabbeteiner klar til fangst.

18 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • SI Tønsberg 1 I 2020 hadde vi foredraget «Sannheten i glasset» v/Niels Chr. Geelmuyden. (bl.a. om druedyrking, giftstoffer, helsevirkninger etc.) Gjelder alle, ikke spesielt rettet mot kvinnehelse. Inneværende år skal vi ha et foredrag om eldreomsorgen i dag, men det er heller ikke rettet spesielt mot kvinnehelse. SI Stjørdal Stjørdal har hatt et temamøte om kvinnehelse i Kimen kulturhus i samarbeid med Internasjonal kvinnegruppe Stjørdal og Røde kors. To viktige tema ble tatt opp, a) Viktigheten av å sjekke kroppen for kreft (brystkreft og livmorhalskreft), og b) Spiseforstyrrelser blant unge jenter. Tre dyktige foredragsholdere bidro fra scenen. På invitasjonslisten sto bl.a. kommunalt ansatte, helsearbeidere, lærere på helsefag i videregående skole, ansatte og elever på integreringsenheten. I løpet av møtet kom det fram at omtrent 54% av innvandrerkvinnene ikke møter opp på innkalt mammografi, noe som kan skyldes mange faktorer. Når det gjelder spiseforstyrrelser, mente foredragsholderen at det må være et mål å få med bredden fra både forebyggingsfeltet og behandlingsfeltet, for å forstå hvordan vi kan forebygge utvikling av spiseproblemer til jenter. Først ute er SI Kristiansund 1 3-4 ganger, blant annet foredrag fra Røde kors om livreddende førstehjelp til kvinner. Foredrag om skole i Kenya, hvor vi i etterkant bidro med midler til hygieneutstyr til jenter. 3 Besøk hos Sanitetsforeningen, foredrag om kvinnehelse. I hvert nummer fremover vil vi stille tre spørsmål til noen utvalgte klubber. Dette er ment som en kort informasjon om aktiviteten blant våre soroptimister, og vi håper at dette blir godt mottatt både av klubbene som blir spurt om å komme med innspill, og av dere lesere. 1 Hvor ofte i løpet av de siste tre årene har klubben hatt tema om kvinnehelse på møtene? 2 Har dere noen prosjekter knyttet til kvinnehelse? 3 Har dere samarbeidet med noen i nærmiljøet ang. helserelaterte spørsmål? For eksempel organisasjoner, lag og etater 3 spørsmål – aktuelle møtetema innen helse Forskningssykepleier ved Vardesenteret St. Olavs hospital, Cinzia Marini og rådgiver fra Kreftforeningen, Therese Høstad

19 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Det er mange klubber som ikke har fått anledning til å møte sine vennskapsklubber. SI Trondheim var så heldig å bli invitert av sin vennskapsklubb, SI Dunfermline i Skottland, til å delta i et zoom-møte med klubbrepresentanter fra Johannesburg i Sør-Afrika, Bielska Biala i Polen, Wales og Masaka i Uganda. Klubben i Uganda hadde misforstått tidsforskjellen med Skottland og deltok derfor ikke. I løpet av to små timer fikk vi en kort beskrivelse av aktivitetene til klubbene. Det var imponerende å registrere det store engasjementet klubbene viser når det gjelder egne prosjekter, og spesielt hvilke utfordringer noen sliter med som vi ikke opplever i Norge. Sør-Afrika har store problemer med strømleveransen, noe som bl.a. innebærer at de deler av døgnet er uten strøm. For soroptimistene i Da er vi i gang. Mari Elin og Marit fra SI Trondheim En blid initiativtaker og arrangør fra Dunfermline, Eva Tyson Klubbmedlemmer i SI Dunfermline, Skotland mellom vennskapsklubber Zoom-møte Johannesburg betyr det bl.a. at det kan være vanskelig å holde møter etter mørkets frembrudd, både pga. mangel på lys og strøm til data, i tillegg til at de må tenke på sikkerheten. Det er mye kriminalitet som hovedsakelig skyldes at det er stor forskjell på fattig og rik. Klubben sliter med rekrutteringen og har nå bare 8–9 medlemmer. Til tross for det, har de flere pågående prosjekter som omfatter hjelp og hygge for jenter i regionen. Som forventet, fokuserer de polske soroptimistene mye på ukrainske flyktninger. Prosjektene omfatter alt fra språkkurs, integrering, workshop for å gi psykologisk bistand, sportsstipend til unge ukrainske Oksana, samt bistand med mat og klær. Det ble uttrykt stor takknemlighet til alle klubbene fra fjern og nær som har bidratt med midler til prosjektene deres. Av Redaksjonen

20 NORSK SOROPTIMA • MIN BOK • ••• MIN BOK ••• Far/En kvinne Av Mari Elin Øksendahl MIN BOK vil være en spalte hvor medlemmene kan presentere egne leseropplevelser. Det vil fungere som en stafett hvor innsenderen sender «stafettpinnen» videre til neste klubb/medlem for det kommende nummer. Mari Elin Øksendahl, Trondheim sender utfordringen videre til Marit Aasbrenn i Fredrikstadklubben. Etter flere år klarte de å skaffe penger, slik at de kunne starte en liten kafé med kolonialavdeling. De fikk etter noen år råd til å kjøpe huset de bodde og arbeidet i. Ingen i deres familie hadde eid egen bolig tidligere. Senere skulle Annie bli den første i familien som tok en universitetsgrad. Livene i disse bøkene settes under lupen. De berører min egen oppvekst på 50- og 60-tallet og mange av oss har gjort den samme reisen som Annie Ernaux gjorde. Som Elena Ferrante, gir Ernaux en glitrende analyse av etterkrigstidens Europa. Den franske forfatteren Annie Ernaux fikk Nobelprisen i litteratur i 2022. Ved å lese hennes bøker «Far», «En kvinne», «Hendelsen» og «Årene», får leseren et innblikk i hvordan hennes bakgrunn har preget henne, og hvordan hun har gjort sin litterære klassereise fra barn til ungdom og moden alder. «Det var hennes første bok jeg leste, Årene, som rørte meg slik at jeg har fortsatte å lese bøkene hennes. «Far» og «En kvinne» som hun skrev i hhv 1983 og 1987, handler om hennes foreldre. Bøkene er selvbiografiske og skildrer foreldrenes oppvekst, arbeidsliv og alderdom i en liten by nord i Frankrike. Bøkene beskriver også Ernaux sitt eget forhold til foreldrene. Hennes metode for å formulere opplevelser fra tidligere år, er å gå gjennom minnebøker, fotoalbum og følelser, som hun vever sammen til et mønster. En mellomting mellom personlig biografi, sosiologi og historie. «Far» og «En kvinne» handler om Annie selv, hennes mor og far og om identitet og klasse. Foreldrene vokste opp i fattigdom, nesten uten utdannelse, fordi de måtte begynne å jobbe som tenåringer.

21 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Kanskje bør vi heller si hell i uhell. Dessverre måtte Zonta-­ klubben i byen vår legges ned i løpet av 2022. Vi hadde hatt flere fellesmøter med Zonta-klubben, og flere av medlemmene valgte derfor å bli med videre hos oss. Her ser dere Annelise Skoglund Welde, pensjonert skipstelegrafist, Tove Selås, utdannet lærer som jobber som museumspedagog og Gunn Ersland, ingeniør hos Sjøfartsdirektoratet. Tre flotte kvinner som vi setter stor pris på å ha fått med i klubben vår! Kari Gunnarshaug, fadder, Annelise S Welde, nytt medlem, Dagmar Halvorsen, president, Marit Brathole, fadder, Tove Selås, nytt medlem, Gunn Ersland, nytt medlem og Toril Hallsjø, fadder Tre nye medlemmer i Haugesund Av SI Haugesund På januarmøtet i Haugesund og omegn var vi så heldige å kunne ta opp hele tre nye medlemmer! Send inn forslag til kandidater i «Ung observatør» Unionsstyret inviterer soroptimister som deltakere på årets R&L. Nytenkning innen rekruttering har høyeste prioritet og vil være en av kriteriene for valg av observatør. De som velges ut som «Ung observatør» vil bli presentert på årets R&L. Det forventes at vedkommende gir en kort presentasjon av sin klubbs arbeid med synlighet og rekruttering på distriktskontaktmøte i forkant av R&L. Styret dekker kostnader til • Deltakeravgift • Arrangement fredag • Dagpakke lørdag og søndag • Festmiddag lørdag • Overnatting i dobbeltrom to netter Klubbene oppfordrer til å orientere og motivere yngre medlemmer til å delta som observatør. Søknadsskjema finnes her https://intranett.soroptimistnorway. no/aktuelt/ung-observatør-tilrl-2023- soeknadsfrist -1-mai/ søknadsskjema fylles ut og sendes til ekstensjon@soroptimistnorway.no Spørsmål vedrørende «Ung observatør» rettes til ekstensjon@soroptimistnorway.no Søknadsfrist 1.mai Til Representantskapsmøtet og Landsmøtet 15.–17. september 2023 på Ringerike

22 NORSK SOROPTIMA • MEDLEMSNYTT • Ideer til høstens Orangedager Og resultatene har ikke uteblitt! Vold mot kvinner ble satt på dagsorden i media og blant folk flest. I Sør-Vest distrikt jobbet vi planmessig sammen om forberedelsene. I møter mellom distriktskontakt og klubbene kom det fram et ønske om tettere samarbeid, og i månedene fram til 25. november 2022 ble det holdt jevnlige nettmøter med representanter fra klubbene og distriktskontakt. SI Jæren. Fra venstre: Inger Grude, Elisabeth Kvammen, Arnfrid Stakkestad, Brit Johanne Orre, Anne Grete Madland Tjemsland og Aud Rugland Thue. Installasjon av 166 par oransje sko og stand ved Sandnes stasjon midt i Sandnes sentrum. Av Ellen Wiik, distriktskontakt Sør-Vest Målet var å skape et forum for inspirasjon og erfaringsutveksling for å få størst mulig synlighet og slagkraft med kampanjen. Klubbene hadde også en gruppe på Messenger for kjappe beskjeder. Arbeidsformen fungerte godt, og vil bli videreført i 2023. SI Jæren Etter mye oppmerksomhet i lokalmedia i forbindelse med installasjonen av 166 par oransjemalte sko, var det en flott opplevelse for SI Jæren å stå på stand utenfor kjøpesenteret M44. Mange forbipasserende hadde lest om oransjeaksjonen og stoppet for en prat. Alle flyvebladene ble delt ut. Her viser vi to av arrangementene til distrikt Sør-Vest. Se en større artikkel i et senere nummer av Soroptima. Oransjedagene 2022 var en kampanje som samlet soroptimistene. Både i Norge og resten av Europa lyste den oransje fargen mot oss.

23 NORSK SOROPTIMA • ANNONSER • • Guvernør • Guvernørsuppleant • Programdirektør (medlem av styret) • Nettredaksjon (1 medlem) • Ekstensjonskomitéen (2 medlemmer) • Lovkomitéen (3 medlemmer) • Valgkomité (1 medlem) • Finanskomité (1 medlem) • Advocacy koordinator • Utdanningsfondet (2 styremedlemmer 4 år og 2 vara for 2 år) • FN kontakt • FOKUS kontakt • Moldovakomité • Høringsgruppen • Lilla Sløyfe • Informasjonsmedarbeider • Rådgivningsgruppe mentorprogrammet • Studieleder Mange muligheter - søknadsfrist snarest! - NORGESUNIONEN NEEDS YOU! LEDIGE STILLINGER i en spennende og dynamisk organisasjon Kontakt oss i valgkomitéen: Linda Kråkenes SI Bergen Kristin Ruder SI Tønsberg Randi Mordal Hessen SI Ålesund lindakrakenes@outlook.com ruder@online.no randi.mordal.hessen@gmail.com Valgkomitéen er i gang! Fra 2023 må vi alle forholde oss til nye unionslover med vedtekter og det nye når det gjelder valg, er at samtlige funksjoner i Norgesunionen skal velges av representantene. Det pågår nå en endringsprosess i Norgesunionen og unionsstyret har bedt oss gjøre det kjent for kandidatene som stiller til valg at retningslinjene for noen av vervene kan bli endret, verv kan bli slått sammen, bortfalle eller at klubber kan påta seg ansvaret for verv. Beskrivelse/retningslinjer for de ulike vervenefinner du under mappen Lover, vedtekter og retningslinjer. https://intranett.soroptimistnorway.no/om oss/ lover vedtekter og retningslinjer/ Vi oppfordrer spesielt medlemmer som ikke har hatt verv på unionsnivå, til å ta utfordringen om å bli godt kjent med organisasjonen vår. RANDI MORDAL HESSEN LINDA KRÅKENES KRISTIN RUDER STILLING LEDIG ANNONSE SOROPT 2023_Layout 1 11.12.2022 11.47 Side 1 Valgkomiteen har ved årskiftet lagt ut annonse om ledige verv på nettsidene, samt sendt informasjon til klubbene, slik at alle medlemmer kunne informeres. Søknadsfrist var 12.03.2023. Valgkomiteen er nå i gang med videre arbeidet i saken. Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteen. Kjenner du en ung samfunnsengasjert kvinne med lederambisjoner? Da kan SNLA (Soroptimist Nordic Leadership Academy) være en spennende mulighet! SNLA er undervisning i ledelse og personlig utviklingfor kvinner mellom 20 og 30 år. Det avholdes hver sommer og arrangeres av Soroptimist International på skift mellom de fem nordiske landene. SOROPTIMIST NORDIC LEADERSHIP ACADEMY 26. JUNI 1. JULI 2023 SVERIGE Er du en ung kvinne som har lyst til å lære om ledelse og personlig utvikling? I 2023 finner akademiet sted i Skurups Folkhögskola, Skurup, Skåne, Sverige / FOTO:Mikaelhollmark, Pixabay. Reise, opphold og undervisning er gratis for deltakerne. Det er plass til fem norske deltagere på akademiet. https://soroptimistnorway.no/hva gjoer vi/snlasoroptimist nordic leadership academy/ SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN Facebook: SNLA Soroptimist Nordic Leadership Academy SNLA 2023 ANNONSE I SOROPTIMA 2022 STÅENDE_Layout 1 28.11.2022 Henvendelse etter søknadsfrist kan rettes til 1visepresident@ soroptimistnorway.no

Norsk Soroptima kommer ut med fire nummer årlig og er medlemsblad for Norges 1400 soroptimister. Som del av Soroptimist International, en NGO (non governmental organisation) for kvinner, er vi tilknyttet FN med representanter i FNs organer i New York, Genève, Wien, Roma, Paris, Nairobi og Bangkok. Soroptimistene har spesiell konsultativ status i FN og er akkreditert i Europarådet. Organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av menneskerettighetene, bedring av kvinners stilling i alle samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid. NESTE NUMMER Tema for neste nummer er: BLÅTT HAV – bl.a. innen områdene undervisning, forskning, sjømatnæring, og bærekraft Frist for å sende inn stoff til neste nummer er 10. mai 2023. Stoff til Soroptima sendes til: soroptima@ soroptimistnorway.no Aktuelle nettadresser: Stoff til Soroptima sendes til: soroptima@soroptimistnorway.no SI Norgesunionens nettside: www.soroptimistnorway.no Soroptimist International www.soroptimistinternational.org Facebook www.facebook.com/Soroptimist Norway Soroptimist Project Matching www.soroptimistprojects.org Fokus (Forum for kvinner og utdanningsspørsmål) Returadresse: Soroptima v/ Mari-Elin Øksendal Helmer Lundgreens gate 4 7012 Trondheim En paraplyorganisasjon støttet av 48 norske kvinneorganisasjoner. Jobber for å bedre kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt. www.fokuskvinner.no FNs kvinneorganisasjon UN Women jobber for å styrke jenters og kvinners stilling over hele verden www.unwomen.org FN-sambandet En norsk organisasjon med hovedoppgave å informere om FN og FNs arbeid, spesielt rettet mot barn og unge, og skoleverket. www.fn.no Soroptimist International støtter de globale bærekraftsmålene Bærekraftsnålen kan kjøpes hos Karianne Fredheim i SI Borge for kr 100,-. Epost: kariannefredheim@yahoo.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=